skip to Main Content

NATJEČAJ: urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovno idejno rješenje “SPOMENIKA/UMJETNIČKOG OBILJEŽJA MORU NA CENTRALNOM TRGU U PUNTU (na otoku Krku)

OPĆINA PUNAT raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR) organizira i provodi: javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu urbanističko – arhitektonsko- krajobrazno – likovnog idejng  rješenja

SPOMENIKA/UMJETNIČKOG OBILJEŽJA MORU NA CENTRALNOM TRGU U PUNTU (na otoku Krku)


RASPISIVAČ NATJEČAJA: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, OIB: 59398328383   
Odgovorna osoba: Marinko Žic tel.: +385 (0) 51 854 140,  e-mail: opcina@punat.hr


ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA: DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR), Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB: 02738753386,
Odgovorna osoba: Gorana Stipeč Brlić, dipl.ing.arh.tel. +385 (0)91 9251 526 e-mail: info@d-a-r.hr
Izrađivač natječajnog elaborata:  Petra Karuza, ovl. arh., A 4036, Rijekaprojekt-Koning d.o.o., Moše Albaharija 10a, 51000 Rijeka, OIB: 83396263429 e-mail: karuza.petra@gmail.com  tel:  +385 98 1760735

Registarski broj natječaja pri HKA:  80-19/PN-UAKL/NJN

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA je izrada urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno-likovnog idejnog rješenja spomenika točnije umjetničkog obilježja moru na centralnom trgu u Puntu. Svrha je dobivanje kvalitetnog idejnog rješenja spomenika tj.umjetničkog obilježja moru te odabir najboljeg prijedloga za realizaciju, koje će poslužiti kao podloga za izradu daljnje potrebne projektne dokumentacije.

PRAVO SUDJELOVANJA i OGRANIČENJA u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe, i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova, bez obzira na mjesto prebivališta/sjedišta. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica, ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica, ovlašteni krajobrazni arhitekt/ica, dipl.ing.arh, mag.ing.arh. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru arhitekata. Ostali autori mogu biti umjetnik/ca sa završenom likovnom akademijom, umjetnik/ca s referentnom umjetničkom djelatnošću, dipl.dizajner, mag.ing.prosp.arch., student/ica arhitekture, student/ica krajobrazne arhitekture, student/ica dizajna ili student/ica likovnih umjetnosti i dr. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, na ovom Natječaju može sudjelovati samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. Natjecatelji mogu sudjelovati na natječaju samo ako ispunjavaju stručne i ostale uvjete koji su utvrđeni u natječajnom elaboratu i koji su objavljeni prilikom objave oglasa natječaja ili koji su propisani Zakonom o javnoj nabavi.

Na natječaju ne mogu sudjelovati: članovi Ocjenjivačkog suda i njihovi zamjenici, Tajnik natječaja, članovi Tehničke komisije, sastavljači Projektnog zadatka, stručni savjetnici, kao i njihovi bliski srodnici u prvom i drugom koljenu, kao ni njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, te neposredni suradnici (podređeni i nadređeni), niti osobe koje su na bilo koji način imale uvid u Natječajnu dokumentaciju prije javne objave natječaja.

ROKOVI
Početak natječaja je 04.srpnja 2019. godine.
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja zaključno s 24. srpnja 2019. godine.
Pitanja se dostavljaju Provoditelju putem elektroničke pošte na e-mail: info@d-a-r.hr s naznakom: PITANJA ZA NATJEČAJ – UMJETNIČKO OBILJEŽJE, PUNAT.3.3.
Odgovori će biti objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) i na mrežnim stranicama Društva arhitekata Rijeka (www.d-a-r.hr) do 31. srpnja 2019.

Rok za predaju natječajnih radova je 03. rujan 2019. do 16,30 sati bez obzira na način dostave, na adresu Društva arhitekata Rijeka, Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka.

U slučaju produljenja natječajnog roka raspisivač natječaja će o promjeni roka svim zainteresiranim poslati pismenu obavijest. Promjenu roka raspisivač natječaja će objaviti na isti način kao i raspis natječaja.
Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 16.rujna 2019.

Natječajni se elaborat dostavlja svim zainteresiranima putem web poveznice: .

NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 50.000.00 kuna neto.Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade u neto iznosu kako dalje slijedi:

  1. Nagrada: 25.000,00 kuna
  2. Nagrada: 15.000,00 kuna 
  3. Nagrada: 10.000,00 kuna

Procijenjena vrijednost investicije iznosi (bez pdv-a) okvirno 240.000,00 kuna. Procijenjena vrijednost nabave daljnje projektne dokumentacije temelji se na procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije iznosi ukupno 25.000,00 kuna. Ugovor o javnim uslugama obuhvaća izradu glavnog i izvedbenog projekta po svim strukama.

KRITERIJI
Ocjenjivački sud natječajne radove ocjenjuje u pogledu ispunjavanja formalnih uvjeta raspisa natječaja i obzirom na urbanističko-arhitektonsku-umjetničku uspješnost predloženog rješenja. Primjenom kriterija usklađenosti natječajnog rada s formalnim uvjetima raspisa natječaja, iz postupka ocjenjivanja isključiti će natječajne radove:

  1. koji su predani poslije roka navedenog u Uvjetima natječaja;
  2. koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima natječaja;
  3. čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima natječaja;
  4. koji nisu u skladu s drugim tehničkim uvjetima i programom natječaja, te prostornim planom

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati; prostorno-oblikovno i funkcionalno rješenje u odnosu na urbani kontekst; harmonija suvremenog izričaja s krajobraznim i ambijentalnim vrijednostima, kreativnost, originalnost,usklađenost rješenja u pogledu odabira materijala i sl.; s glavnim projektom koji je dan u sklopu natječajne dokumentacije; prepoznatljivost koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja; tehničku uvjerljivost i izvedivost rješenja; racionalnost i ekonomičnost rješenja. Rezultati ocjene prema navedenim kriterijima pisano će se obrazložiti. Ocjenjivački sud ima pravo donošenja preporuka Raspisivaču natječaja i autoru prvonagrađenog rada.

Svi dijelovi natječajnog rada predaju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

OCJENJIVAČKI SUD
Predsjednik:
1. Ida Križaj Leko, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt, predstavnik provoditelja;
Članovi:
2. Marinko Žic, načelnik Općine Punat, predstavnik raspisivača
3. Igor Eškinja, umjetnik, akademski slikar, predstavnik provoditelja;

Zamjenik: Goran Bonifačić, zamjenik načelnika, predstavnik raspisivača;

Tehnička komisija:Ana Orlić, mag.ing.arh.

Tajnik: Damian Sobol Turina, mag.ing.arh.urb.

Natječaj je raspisan  u skladu sa Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma i Zakonom o javnoj nabavi. Evidencijski broj iz plana javne nabave: PN 1/19.

Back To Top