Statut

Statut u digitalnom obliku možete preuzeti ovdje: Statut 2014

Na temelju Zakona o udrugama (“Narodne novine Republike Hrvatske”, broj 74/14) Skupština Društva arhitekata Rijeka dana 17. 09. 2014. mijenja i dopunjuje Statut od 22.11.2007. i donosi ovaj

 

 

STATUT

 

 

I. – OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

(1) Društvo arhitekata Rijeka (u daljnjem tekstu: Društvo) dobrovoljna je udruga arhitekata Primorsko-goranske županije.

 

(2) Društvo je udruga građana organizirana prema Zakonu o udrugama.

 

(3) Društvo djeluje s ciljem razvijanja i afirmiranja hrvatske arhitekture, kulture prostora i zaštite čovjekova okoliša, a u skladu s etikom i uzancama arhitektonskog poziva.

 

(4) Društvo ima svojstvo pravne osobe.

 

(5) Društvo predstavljaju Predsjednik i Dopredsjednik, a zastupaju ga Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik.

 

(6) U slučaju predsjednikove spriječenosti, Društvo zastupaju Dopredsjednik i/ili Tajnik.

 

 

Članak 2.

 

(1) Puni naziv udruge glasi: Društvo arhitekata – Rijeka.

 

(2) Skraćeni naziv udruge glasi: DaR.

 

(3) Uz naziv na hrvatskom jeziku, Društvo rabi i puni naziv na engleskom jeziku, koji glasi: Rijeka Architects Association.

 

Članak 3.

 

Sjedište Društva je u Rijeci, Ivana Dežmana 2a.

 

 

Članak 4.

 

Pečat Društva je pravokutnog oblika u kojemu je preko skraćenog naziva Društva – DaR napisan tekst: Društvo arhitekata Rijeka.

 

 

Članak 5.

 

(1) Društvo djeluje na području Primorsko-goranske županije.

 

(2) Rad Društva je javan.

 

 

Članak 6.

 

(1) Društvo može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

 

(2) Društvo je učlanjeno u Udruženje hrvatskih arhitekata Republike Hrvatske.

 

(3) Društvo uspostavlja veze sa svojim članovima izravno ili putem klubova i sekcija.

 

(4) Članovi mogu, radi uspješnijeg djelovanja i okupljanja, a prema svojim potrebama i mogućnostima osnivati klubove i sekcije.

 

(5) Klubovi i sekcije nemaju svojstva pravne osobe.

 

(6) Način rada klubova i sekcija određuje se njihovim pravilnicima koji su u skladu s ovim Statutom, a potvrđuje ih Upravni odbor Društva.

 

 

II. – CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

 

Članak 7.

Cilj Društva je razvijanje i promicanje hrvatske arhitekture i kulture prostora te afirmiranje raznolikog i kontinuiranog razvoja hrvatske arhitekture.

 

 

Članak 8.

Radi ostvarenja ciljeva iz prethodnog članka Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

 

–       sudjelovanje u organizaciji i provedbi strukovnih natječaja iz područja arhitekture i urbanizma i akcija zaštite čovjekova okoliša;

–       poticanje suvremene arhitekture i njenog vrednovanja;

–       zaštitu djela hrvatske arhitekture i rada svojih članova;

–       sudjelovanje u pripremama za donošenje zakona i propisa koji utječu na sudbinu arhitektonskog stvaralaštva;

–       poticanje i izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija iz područja arhitekture i urbanizma;

–       organiziranje kongresa, simpozija, konferencija, znanstvenih i drugih skupova, izložbi i stručnih putovanja;

–       razvijanje suradnje sa srodnim  nacionalnim i  međunarodnim organizacijama;

–       usklađivanje rada arhitekata, njegovanje i razvijanje etike arhitektonskog poziva;

–       davanje stručnih mišljenja o elaboratima, analizama, planovima razvoja i slično, na zahtjev društvenih, gospodarskih i drugih organizacija, ili u svoje ime i bez zahtjeva;

–       dodjeljivanje odgovarajućih nagrada i priznanja kao poticaj stvaralaštvu s područja arhitekture, urbanizma i dizajna, te javnoj afirmaciji djela članova Društva.

 

 

III. – ČLANOVI DRUŠTVA

 

Članak 9.

 

Članovi Društva mogu biti:

 

1. redoviti;

2. pridruženi;

3. počasni;

4. potporni;

5. pripravni.

 

 

Članak 10.

 

(1) Članom Društva mogu postati hrvatski državljani.

 

(2) Članom Društva mogu postati i strani državljani pod uvjetima predviđenim Zakonom o udrugama.

 

(3) Redovitim članom Društva mogu postati arhitekti koji rade u Republici Hrvatskoj te arhitekti koji rade i borave u inozemstvu.

 

(4) Pridruženim članom Društva mogu postati stručnjaci koji nisu arhitekti po struci, a bave se teorijom i kritikom arhitekture.

 

(5) Počasnim i zaslužnim članom Društva mogu postati istaknuti pojedinci na prijedlog Upravnog odbora.

 

(6) Potpornim članom Društva mogu postati pojedinci koji materijalnim sredstvima ili na neki drugi način podupiru rad Društva.

 

(7) Pripravnim članom Društva mogu postati studenti arhitekture.

 

 

Članak 11.

 

Za prijem u Društvo svi kandidati (osim kandidata za počasne članove) dužni su podnijeti pismenu prijavnicu.

 

 

Članak 12.

 

(1) Svi članovi Društva imaju pravo i dužnosti:

 

–       sudjelovati u ostvarivanju zadaća Društva;

–       predlagati i biti izabrani u tijela Društva;

–       sudjelovati  u svim djelatnostima, akcijama i manifestacijama koje organizira Društvo;

–       plaćati članarinu;

–       koristiti se prostorijama Društva;

–       pridržavati se odredbi ovog Statuta.

 

(2) Pravo biranja imaju samo redoviti članovi Društva.

 

 

Članak 13.

 

Članstvo u Društvu prestaje:

 

–       smrću člana;

–       neplaćanjem članarine;

–       istupom člana;

–       isključenjem.

 

 

Članak 14.

 

(1) Svakom članu Društva pripada pravo istupanja iz članstva.

 

(2) Iz članstva se istupa podnošenjem pismene obavijesti Upravnom odboru.

 

 

Članak 15.

 

(1)  Ako član želi istupiti iz Društva, o tome treba podnijeti pisanu obavijest Upravnom odboru. Primitkom obavijesti u Društvu, prestaje članstvo tom članu.

 

(2) Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.

 

(3) Odluka o isključenju se može donijeti i u ovim slučajevima:

 

–       ako član nanese težu moralnu ili materijalnu štetu Društvu;

–       ako član nanese težu moralnu štetu drugom članu Društva i Sud časti predloži Upravnom odboru isključenje iz članstva Društva;

–       ako član prekrši odredbe Statuta ili drugih akata Društva.

 

(4) Protiv odluke o isključenju iz članstva član može uložiti pismenu žalbu u roku od trideset (30) dana od primitka odluke. Žalba se podnosi Skupštini, putem Upravnog odbora. Odluka Skupštine je konačna.

 

 

IV. – TIJELA DRUŠTVA

 

 

Članak 16.

 

Tijela Društva jesu:

 

1. Skupština;

2. Predsjednik;

3. Dopredsjednik;

4. Upravni odbor;

5. Odbor kontrole;

6. Sud časti.

 

 

 

1. SKUPŠTINA DRUŠTVA

 

Članak 17.

 

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Društva.

 

(2) Skupštinu čine svi redoviti članovi Društva.

 

 

Članak 18.

 

Skupština ima izričito ova prava, obveze i odgovornosti u upravljanju i odlučivanju, u ostvarivanju ciljeva, zadataka i poslova Društva:

 

–       utvrđuje i donosi Statut Društva, te njegovu izmjenu i dopunu;

–       utvrđuje i donosi opće akte, te njihove izmjene i dopune;

–       utvrđuje jedinstvenu politiku obavljanja zadaća Društva;

–       utvrđuje i donosi godišnje i dugoročne programe rada;

–       donosi financijski plan i utvrđuje završni račun;

–       razmatra i usvaja izvješća o radu tijela Društva;

–       bira i razrješuje dužnosti predsjednika Društva;

–       bira i razrješuje dužnosti članove tijela Društva;

–       rješava o žalbama članova Društva u drugom stupnju;

–       odlučuje o statusnim promjenama, o prestanku rada Društva i o imovini Društva;

–       ustanovljuje stručne nagrade;

–       dodjeljuje nagrade i priznanja članovima Društva i ostalim zaslužnim pojedincima i grupama za izuzetan doprinos radu Društva, a prema prijedlogu Upravnog odbora;

–       donosi Poslovnik o radu Skupštine;

–       potvrđuje Poslovnike o radu tijela Društva;

–       potvrđuje Pravilnike o radu klubova i sekcija;

–       donosi odluke, zaključke, preporuke, utvrđuje prijedloge i smjernice, zauzima stajališta i mišljenja, te ostvaruje i druge ciljeve, zadatke i poslove utvrđene ili proizašle iz ovog Statuta.

 

 

Članak 19.

 

(1) Skupština se saziva redovito, izborno i izvanredno.

 

(2) Redovita Skupština saziva se jednom godišnje, a saziva je Predsjednik Društva po odluci Upravnog odbora.

 

(3) Izvanredna Skupština saziva se na traženje Odbora kontrole, Suda časti ili najmanje deset (10) članova.

Redovita i izvanredna Skupština sazivaju se najmanje petnaest (15) dana prije održavanja istih.

 

(4) Ukoliko se izvanredna Skupština ne sazove u roku iz stavka (3) ovog članka, sazvat će je njen predlagatelj.

 

(5) Na izvanrednoj Skupštini može se raspravljati samo o točkama dnevnog reda radi kojih je izvanredna Skupština i sazvana.

 

 

Članak 20.

 

(1) Da bi odluke Skupštine bile valjane, potrebno je da na zasjedanju bude prisutna petina (1/5) redovnih članova Društva.

 

(2) Ukoliko u zakazano vrijeme sjednici redovite ili izvanredne Skupštine nije pristupio potreban broj članova za kvorum, Skupština će pričekati sa svojim radom 15 minuta. Ako ni protekom tog vremena nema kvoruma, Skupština će zasjedati s prisutnim brojem članova čije će odluke u tom slučaju biti pravovaljane. Za izborne Skupštine potreban je kvorum od 1/5 članova.

 

(3) Skupštinu otvara i do izbora Radnog predsjedništva vodi Predsjednik Društva ili jedan od članova Upravnog odbora.

 

(4) Način rada Skupštine određuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

 

 

Članak 21.

 

(1) Skupština u pravilu odlučuje javnim glasovanjem.

 

(2) Skupština može odlučiti da se u pojedinim slučajevima glasuje tajno.

 

(3) Izbor Predsjednika Društva te predsjednika i članova tijela upravljanja Društva uvijek se provodi tajno.

 

(4) Za izbor Upravnog odbora podnose se izborne liste te se na Skupštini glasuje za pojedinu listu umjesto pojedinačno za pojedinog člana Upravnog odbora.

 

 

Članak 22.

 

Skupština donosi odluku natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

 

 

2. PREDSJEDNIK DRUŠTVA

 

Članak 23.

 

(1) Društvo ima Predsjednika i Dopredsjednika.

 

(2) Mandati Predsjednika i Dopredsjednika traju četiri godine s pravom reizbora.

 

(3) Predsjednik, Dopredsjednik i Upravni odbor za svoj rad mogu dobivati naknadu. O visini naknade Predsjedniku, Dopredsjedniku i članovima Upravnog odbora odlučuje Skupština.

 

 

Članak 24.

 

Za svoj rad Predsjednik i Dopredsjednik Društva odgovorni su Upravnom odboru i Skupštini te najmanje jednom godišnje podnose tim tijelima izvješće o svom radu.

 

 

Članak 25.

 

(1) Predsjednik i Dopredsjednik Društva:

 

–       predstavljaju i zastupaju Društvo;

–       brinu se o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora;

–       brinu se o primjeni Statuta i općih akata te o zakonitosti rada Društva i njegovih tijela;

–       potpisuju odluke i ostale akte koje donosi Skupština i Upravni odbor;

–       sazivaju sjednice Upravnog odbora i Skupštine;

–       izdaju financijske naredbe;

–       obavljaju i ostale poslove utvrđene Statutom i općim aktima.

 

(2) Ako ne obavljaju navedene poslove i zadaće, Predsjednik i Dopredsjednik mogu biti opozvani. Prijedlog za opoziv donosi Upravni odbor, a potvrđuje Skupština.

 

 

3. UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

 

 

Članak 26.

 

(1) Upravni odbor je tijelo upravljanja Društva.

 

(2) Upravni odbor ima sedam (7) članova.

 

(3) Upravni odbor čine:

 

–       član po funkciji – Predsjednik društva;

–       Dopredsjednik društva;

–       članovi birani na Skupštini.

 

(4) Mandat Upravnom odboru traje četiri godine s pravom reizbora.

 

 

Članak 27.

 

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini, a njegovi članovi osobno su za svoj rad odgovorni Upravnom odboru.

 

 

Članak 28.

 

Upravni odbor obavlja ove poslove:

 

–       izvršava odluke Skupštine;

–       predlaže Skupštini program Društva;

–       prati stanje i ostvarivanje utvrđene politike i osnovnih zadaća Društva;

–       utvrđuje prijedlog Statuta, pravilnika i poslovnika, te njihove izmjene i dopune;

–       donosi prijedloge o isključenju iz članstva Društva;

–       odlučuje o visini članarine;

–       razmatra financijska pitanja udruženja, završni račun, te predlaže Skupštini donošenje financijskog plana i usvajanje završnog računa, te donosi odluke o privremenom financiranju do donošenja financijskog plana;

–       razmatra i usvaja periodične financijske obračune;

–       bira predstavnike Društva u Ocjenjivačke sudove natječaja koji se provode na području Grada i Županije;

–       predlaže Skupštini delegate za Skupštinu Udruženja hrvatskih arhitekata i kandidate za tijela Udruženja hrvatskih arhitekata;

–       predlaže kandidate za gradske i županijske nagrade i priznanja članovima Društva i ostalim zaslužnim pojedincima i grupama za izuzetan doprinos struci;

–       odlučuje o sazivanju Skupštine, te priprema i organizira njezin rad – donosi odluke o održavanju skupova i osniva organizacijske odbore;

–       podnosi Skupštini izvješća o svom radu i o radu svojih komisija i drugih stalnih i povremenih radnih tijela;

–       bira komisije i druga stalna i povremena radna tijela, te razmatra i usvaja njihove prijedloge;

–       imenuje delegate u druge organizacije ili tijela, ako to nije u nadležnosti Skupštine;

–       utvrđuje način organiziranja i rada Tajništva kao stručne službe Društva, daje suglasnost za sistematizaciju poslova i radnih zadataka stručne službe, te sa radnicima stručne službe zaključuje ugovore o obavljanju poslova i radnih zadataka za Društvo;

–       odlučuje o prijedlozima, zahtjevima, molbama i žalbama članova Društva u prvom stupnju postupka;

–       izvršava i druge poslove i zadatke utvrđene Statutom.

 

 

Članak 29.

 

(1) Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi Predsjednik Društva.

 

(2) Sjednice se sazivaju prema potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

 

 

Članak 30.

 

(1) Upravni odbor punopravno donosi odluke ako je na sjednici nazočna natpolovična većina, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

 

(2) Odluke Upravnog odbora donose se javnim glasovanjem.

 

(3) Način rada Upravnog odbora, te odnos sa Skupštinom i radnim tijelima određuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora koji je u skladu sa Statutom, a potvrđuje ga Skupština.

 

(4) Predsjednik, Dopredsjednik i Upravni odbor za svoj rad mogu dobivati naknadu. O visini naknade Predsjedniku i članovima Upravnog odbora odlučuje Skupština.

 

 

Članak 31.

 

(1) Pojedini članovi Upravnog odbora ili cijeli Upravni odbor mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje su izabrani.

 

(2) Svi članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani u ovim slučajevima:

 

–       ako Upravni odbor ne izvršava odluke Skupštine;

–       ako Skupštini ne podnosi izvješće o svome radu;

–       ako i nakon upozorenja ne poštuju odredbe ovog Statuta i druge opće akte Društva.

 

 

(3) Prijedlog za opoziv Upravnog odbora podnosi se Skupštini, a mogu ga podnijeti članovi Društva (najmanje 1/5 članova s pravom glasa).

 

(4) Opoziv se usvaja natpolovičnom većinom glasova nazočnih, a provodi se tajnim glasovanjem.

 

(5) Član Upravnog odbora može biti opozvan:

 

–       ako ne poštuje ili ne izvršava odluke Upravnog odbora;

–       ako učestalo ne prisustvuje sjednicama Upravnog odbora;

–       ako ne poštuje odredbe ovog Statuta i općih akata Društva;

–       ako na drugi način onemogućuje rad Upravnog odbora i ostalih tijela Društva.

 

(6) Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora podnosi Predsjednik Upravnom odboru.

 

(7) Opozivi se usvajaju tajnim glasovanjem natpolovične većine članova Upravnog odbora.

 

(8) Novog člana Upravnog odbora umjesto opozvanog člana Predsjednik predlaže Upravnom odboru. Imenovanje novog člana Upravnog odbora usvaja se tajnim galsovanjem natpolovične većine članova Upravnog odbora.

 

(9) Član Upravnog odbora može podnijeti ostavku na članstvo u Upravnom odboru. Ostavka se podnosi Skupštini u pisanom obliku.

 

Članak 32.

 

 

(1) Predsjednik i pojedini članovi Upravnog odbora biraju se na izbornoj Skupštini putem zajedničke izborne liste na kojoj se nalaze kandidat za Predsjednika kao nositelj liste i kandidati za šest članova Upravnog odbora. Kandidati moraju biti redoviti članovi Društva i mogu biti kandidirani isključivo na jednoj listi.

 

(2) Obavijest o održavanju izborne Skupštine šalje se svim članovima Skupštine, najmanje trideset (30) dana prije održavanja sjednice Skupštine.

(3) Izborna lista s popisom kandidata za Predsjednika (jedan kandidat na listi), Dopredsjednika (jedan kandidat na listi) i članove Upravnog odbora (pet (5) kandidata na listi) te programom rada, mora biti zaprimljena u Uredu Društva najkasnije četrnaest (14) dana prije izborne skupštine.

 

(4) Zaprimanjem u Uredu Društva, liste postaju javne, a o njihovom sadržaju članovi Skupštine moraju biti obaviješteni putem oglasne ploče u prostorijama Društva, internet stranice i elektroničke pošte najkasnije deset (10) dana prije izborne sjednice Skupštine.

 

(5) Izborna lista mora sadržavati popis kandidata s njihovim vlastoručnim potpisima.

 

(6) Ukoliko jedna lista dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova Skupštine u prvom krugu, izabrani su Predsjednik, Dopredsjednik i članovi Upravnog odbora.

 

(7) Ukoliko niti jedna lista ne dobije natpolovičnu većinu glasova u prvom krugu, pristupa se drugom krugu glasovanja u koji idu dvije liste s najvećim brojem glasova iz prvog kruga, pri čemu je izabrana ona lista koja dobije veći broj glasova.

 

Članak 33.

 

 

(1) Delegati za Skupštinu UHA-e postaju Predsjednik DaR-a i delegirani kandidati koje bira Skupština. Ukupan broj delegata u Skupštini UHA-e definiran je statutom UHA-e. Kandidati za delegate Društva u Skupštini UHA-e biraju se pojedinačno.

(2) Kandidacija za izbor delegata Društva za Skupštinu UHA-e mora biti zaprimljena u Uredu Društva najkasnije četrnaest (14) dana prije Izborne Skupštine.

 

(3) Kandidacija mora biti u pismenom obliku i mora sadržavati podatke o kandidatu i vlastoručni potpis.

 

(4) Mandat delegatima u Skupštini UHA-e traje između izbornih Skupština.

 

 

4. ODBOR KONTROLE DRUŠTVA

 

Članak 34.

 

(1) Odbor kontrole Društva ima tri člana, a bira ih Skupština.

 

(2) Članovi Odbora kontrole Društva među sobom biraju predsjednika na četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

(3) Mandat članova Odbora kontrole Društva traje četiri godine, a iste osobe mogu biti izabrane za još jedno mandatno razdoblje uzastopno.

 

(4) Članovi Odbora kontrole Društva ne mogu biti i članovi Upravnog odbora.

 

 

Članak 35.

 

(1) Odbor kontrole Društva ima pravo angažirati nezavisne stručnjake za pomoć u svom radu.

 

(2) Odbor kontrole dužan je upozoriti Upravni odbor i Skupštinu na neispravnosti, te zahtijevati da se one otklone u određenom roku.

 

(3) Upozorena tijela Društva dužna su obavijestiti Odbor kontrole o otklonjenoj neispravnosti.

 

 

Članak 36.

 

(1) Odbor kontrole odgovoran je za svoj rad Skupštini i dužan je najmanje jednom godišnje tom tijelu podnijeti izvješće o svom radu prije usvajanja završnog računa o poslovanju Društva.

 

(2) Način rada Odbora kontrole određen je Pravilnikom o radu Odbora kontrole koji je u skladu sa Statutom, a potvrđuje ga Skupština.

 

 

 

5. SUD ČASTI DRUŠTVA

 

Članak 37.

 

Sud časti rješava sporove koje uzrokuju članovi Društva nepoštivanjem pravila struke, te ciljeva i zadaća Društva utvrđenih ovim Statutom.

 

Članak 38.

(1) Sud časti sačinjavaju predsjednik i dva člana koje bira Skupština između članova Društva.

 

(2) Mandat predsjednika i članova Suda časti traje četiri godine, a iste osobe mogu biti izabrane za još jedno mandatno razdoblje uzastopno.

 

 

Članak 39.

 

(1) Sud časti odgovoran je za svoj rad Skupštini i najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o svom radu.

 

(2) Način rada Suda časti određuje se Pravilnikom o radu Suda časti koji je u skladu sa Statutom, a potvrđuje ga Skupština.

 

 

 

 

6. RADNA TIJELA DRUŠTVA

 

 

Članak 40.

 

(1) U sklopu svojih prava i dužnosti Skupština i druga tijela upravljanja Društva mogu osnivati svoja radna tijela.

 

(2) Radna tijela mogu biti stalna i povremena.

 

(3) Tijela upravljanja Društva mogu osnivati radna tijela samostalno i zajednički.

 

(4) U radna tijela Skupštine i drugih tijela upravljanja Društva mogu se imenovati i oni članovi Društva koji nisu članovi tih tijela.

 

 

Članak 41.

 

(1) Radno tijelo priprema informacije tijelu koje ga je osnovalo, te mu predlaže alternativna rješenja zadanog problema, inicira, olakšava i ubrzava provedbu ciljeva i zadaća Društva i rad njegovih tijela upravljanja.

 

(2) Način rada radnih tijela i njihov odnos s tijelima upravljanja Društva određuje se posebnim pravilnicima koji su u skladu sa Statutom, a koje potvrđuju tijela koja su ta radna tijela osnovala.

 

 

Članak 42.

 

(1) Voditelje stalnih radnih tijela bira Upravni odbor.

 

(2) Broj članova pojedinog radnog tijela određuje se prema potrebi.

 

 

 

7. SEKCIJE DRUŠTVA

 

 

Članak 43.

 

(1) Sekcije Društva osnivaju članovi prema posebnim interesima. Članovi sekcija ili klubova mogu biti svi članovi Društva.

 

(2) Pismeni prijedlog najmanje deset (10) članova koji sadrži obrazloženje prijedloga i prijedlog Poslovnika rada sekcije podnosi se Upravnom odboru.

 

(3) Osnivanje sekcije potvrđuje Upravni odbor.

 

 

Članak 44.

 

(1) Voditelja sekcije biraju članovi sekcije, a izbor potvrđuje Upravni odbor.

 

(2) Odluka o osnivanju sekcije, odnosno kluba, mora sadržavati odredbu o nazivu, sjedištu, ustroju i osobi ovlaštenoj za predstavljanje sekcije.

 

(3) Sekcije ili klubovi najmanje jednom godišnje podnose izvještaj Upravnom odboru o svom radu.

 

 

8. FONDOVI DRUŠTVA

 

 

Članak 45.

 

Tijela upravljanja Društva mogu osnovati fondove za organiziranje i potporu raznih akcija i aktivnosti poput:

 

–       dodjele nagrada i priznanja;

–       zaštite i obnove vrijednih arhitektonskih djela;

–       skrbi za zaostavštine arhitekata;

–       dodjele stipendija;

–       dodjele materijalne pomoći članovima Društva.

 

 

 

 

 

 

 

 

V. – MATERIJALNO-NOVČANO POSLOVANJE DRUŠTVA

 

 

Članak 46.

 

(1) Novčana sredstva za svoj rad Društvo ostvaruje i koristi u skladu sa zakonom.

 

(2) Novčana sredstva Društvo ostvaruje:

 

–       od članarine (visina se određuje prema kategoriji članstva);

–       izdavačkom djelatnošću;

–       organizacijom i provedbom urbanističko-arhitektonskih natječaja;

–       organizacijom raznih skupova, izložbi i sl.;

–       davanjem stručnih mišljenja o elaboratima, analizama, planovima razvoja i sl.;

–       iz državnih fondova za sufinanciranje pojedinih djelatnosti;

–       od radnih i drugih organizacija;

–       od priloga i darova;

–       iz ostalih izvora sukladno zakonu.

 

 

Članak 47.

 

Novčana sredstva se mogu trošiti samo za ostvarivanje poslova utvrđenih odredbama ovog Statuta i programom rada.

 

 

Članak 48.

 

(1) Osim novčanim sredstvima, Društvo raspolaže i određenim materijalnim sredstvima i predmetima o kojima se vodi

zakonom propisana evidencija u poslovnim knjigama.

 

(2) Novčano poslovanje Društva određuje se novčanim planom izrađenim prema Pravilniku o novčanom poslovanju koji je u skladu sa Statutom, donosi ga Upravni odbor, a potvrđuje Skupština.

 

 

 

VI. – TAJNIŠTVO DRUŠTVA

 

 

Članak 49.

 

Za obavljanje stručnih administrativno-tehničkih i novčano-računovodstvenih poslova u Društvu organizira se Tajništvo, kao stručna služba.

 

 

Članak 50.

 

Radom stručnih službi Tajništva rukovodi Tajnik Društva.

 

 

Članak 51.

 

Tajnik obavlja ove poslove:

 

–       zastupa Društvo;

–       organizira rad Društva;

–       izvršava odluke Upravnog odbora i vodi zapisnike sa tih sjednica;

–       priprema prijedloge odluka i zaključaka koje donose tijela upravljanja Društva;

–       priprema prijedlog novčanog plana i organizira njegovo izvršenje;

–       supotpisuje novčanu dokumentaciju;

–       organizira izradu općih akata;

–       vodi evidenciju članstva.

 

 

Članak 52.

 

(1) Za rad stručnih službi u Tajništvu i svoj rad tajnik je odgovoran Upravnom odboru, o čemu mu najmanje jednom godišnje podnosi izvješće.

 

 

Članak 53.

 

(1) Tajnika bira Upravni odbr Društva temeljem raspisanog javnog natječaja.

 

(2) Za tajnika može biti imenovana osoba koja ima visoke organizacijske sposobnosti, aktivno znanje engleskog jezika i dobro poznavanje specifičnosti arhitektonske scene.

 

(3) Društvo s tajnikom zaključuje Ugovor o radu ili drugi ugovor u kojem se utvrđuje imenovanje i trajanje mandata tajnika, a kojim se reguliraju njegova prava i obveze glede obnašanja te funkcije.

 

 

Članak 54.

 

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan, i to u slijedećim slučajevima:

 

–       ako Skupština utvrdi da poslovi koji su mu povjereni nadmašuju njegove sposobnosti, a to se nepovoljno odražava na rad Društva;

–       ako teže povrijedi odredbe Statuta ili drugih općih akata;

–       ako u više navrata odbije izvršiti zakonite odluke Upravnog odbora;

–       ako ne izvršava uredno poslove koji su mu povjereni;

–       ako ne postupi po zahtjevima Odbora kontrole ili povredi prava radnika u stručnim službama Tajništva;

–       ako svojim radom i postupanjem nanese znatniju štetu Društvu ili ako zbog njegovog nemara Društvo ne može izvršiti svoje temeljne zadaće.

 

 

VII. – JAVNOST U RADU I INFORMIRANJE

 

Članak 55.

 

(1) Za ostvarivanje javnosti rada Društva, njegova upravna i radna tijela koriste sredstva javnog priopćavanja, razne usmene ili pismene objave, skraćena izviješća, posebne biltene i sl.

 

(2) Samo Predsjednik Društva, Dopredsjednik,Tajnik i osobe ovlaštene od Predsjednika mogu davati službene izjave za sredstva javnog priopćavanja.

 

 

VIII. – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 56.

 

(1) Društvo prestaje radom jedino na temelju odluke Skupštine ili rješenjem o zabrani rada, koje donosi nadležni sud.

 

(2) U slučaju prestanka rada Društva, imovina Društva dijeli se osnivačima.

 

 

Članak 57.

 

(1) Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.

 

(2) Između dviju skupština tumačenje odredbi Statuta za određeni slučaj daje Upravni odbor (za Statut, poslovnike, pravilnike

i druge opće akte), a autentično tumačenje daje prva naredna Skupština.

 

 

Članak 58.

 

(1) Autentično tumačenje poslovnika, pravilnika i drugih općih akata daje donositelj akta.

 

(2) Prijedlog za pokretanje postupka za donošenje, izmjene i dopune općih akata može podnijeti svaki član Društva i svako tijelo upravljanja Društva.

 

 

Članak 59.

 

(1) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti dosadašnji Statut Društva arhitekata Rijeka, kao i druge odredbe drugih općih akata koje su protivne ovom Statutu.

 

(2) Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini, a primjenjuje se od dana upisa u Registar udruga pri Uredu za opću upravu.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK UDRUGE:

 

Igor Rožić, dipl. ing arh.