skip to Main Content

Statut

Statut u digitalnom obliku možete preuzeti ovdje > STATUT DAR 2019

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (”Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17) Skupština Društva DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA na sjednici održanoj dana 21.ožujka 2019. godine, donijela je

S T A T U T
DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom Društvo arhitekata Rijeka (u daljnjem tekstu: Društvo) utvrđuju se odredbe o nazivu i sjedištu o zastupanju, izgledu pečata i znaka Društva, o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja javnosti djelovanja Društva, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Društva, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora Društva, prestanku postojanja Društva, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Društva te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te drugim pitanjima od značaja za rad Društva.
Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: Društvo arhitekata Rijeka
Skraćeni naziv Udruge glasi: DAR
Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Rijeka Architects Association
Sjedište Udruge je: Rijeka, Ivana Dežmana 2a
Udruga djeluje na području Primorsko-goranske županije.
Udruga ima svojstvo pravne osobe i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 3.

Društvo zastupaj predsjednik, dopredsjednik i tajnik, a Skupština može ovlastiti i
druge osobe za zastupanje Društva.
Određene poslove zastupanja predsjednik Društva može prenijeti na treće osobe na temelju pisane punomoći, kojom se određuju ovlasti i opseg zastupanja.
Osobe ovlaštene za zastupanje:
– odgovaraju za zakonitost rada Društva,
– vode poslove Društva sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano,
– odgovorne su za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
– dostavljaju zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
– sklapaju ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva,
– obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva.

Članak 4.

Društvo ima pečat i znak.
Pečat Udruge je pravokutnog oblika, u kojemu je preko skraćenog naziva Društva –DaR, napisan tekst: Društvo arhitekata Rijeka .
Broj primjeraka pečata te način uporabe i čuvanja pečata utvrđuje Upravni odbor Društva svojom posebnom odlukom.

Članak 5.

Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada, Društvo može osnivati svoje podružnice, odbore, sekcije i druge unutrašnje ustrojstvene oblike Društva.
Osnivanje, unutrašnji ustroj i način rada unutrašnjih ustrojstvenih oblika Društva regulira se općim aktom kojeg donosi Upravni odbor Društva.
Unutrašnji ustrojstveni oblici Društva nemaju svojstvo pravne osobe.

Članak 6.

U ostvarivanju ciljeva i djelatnosti utvrđenih odredbama ovog Statuta, Društvo se može udružiti u odgovarajuće zajednice i saveze istih ili sličnih udruga u zemlji i inozemstvu.
Odluku o udruživanju donosi Skupština Društvo.
Društvo je učlanjeno u Udruženje hrvatskih arhitekata Rpublike Hrvatske.

Članak 7.

Rad Društva je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Društva i putem sredstava javnog priopćavanja.
Članovi se o radu Društva obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Društva.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Društva i izvještavati javnost o radu tih tijela i Društva.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Društvo može izdavati svoje glasilo.
Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština Društva.
Udruga može imati svoju web-stranicu, a po potrebi izdavati i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.)
Sjednice tijela Društva otvorene su za javnost.
Javnost se samo iznimno može isključiti sa sjednica tijela Društva u sljedećim slučajevima:
– kada se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu,
– kad se radi o zaštiti osobnih podataka i
– kada se to zbog osobito važnih razloga odluči tako na sjednici tijela Udruge.
Kada se na sjednici tijela Društva donosi odluka o isključenju javnosti, za odluku je potrebna većina nazočnih članova.

II. PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 8.

Područje djelovanja Društva sukladno ciljevima jesu kultura i umjetnost, održivi razvoj te zaštita okoliša i prirode.
Cilj Društva je razvijanje i promicanje hrvatske arhitekture i kulture prostora te afirmiranje raznolikog i kontinuiranog razvoja hrvatske arhitekture.
Ostvarivanje cilja Udruga ostvaruje slijedećim djelatnostima:

  •  poticanje suvremene arhitekture i njenog vrednovanja;
  •  zaštitu djela hrvatske arhitekture i rada svojih članova;
  •  sudjelovanje u pripremama za donošenje zakona i propisa koji utječu na sudbinu arhitektonskog stvaralaštva;
  •  organiziranje kongresa, simpozija, konferencija, znanstvenih i drugih skupova, izložbi i stručnih putovanja;
  •  razvijanje suradnje sa srodnim nacionalnim i međunarodnim organizacijama;
  •  usklađivanje rada arhitekata, njegovanje i razvijanje etike arhitektonskog poziva;
  •  davanje stručnih mišljenja o elaboratima, analizama, planovima razvoja i slično, na zahtjev društvenih, gospodarskih i drugih organizacija, ili u svoje ime i bez zahtjeva;

dodjeljivanje odgovarajućih nagrada i priznanja kao poticaj stvaralaštvu s područja arhitekture, urbanizma i dizajna, te javnoj afirmaciji djela članova Društva

Društvo će obavljati i slijedeće gospodarske djelatnosti:

  • sudjelovanje u organizaciji i provedbi strukovnih natječaja iz područja arhitekture i urbanizma i akcija zaštite čovjekova okoliša;
  • poticanje i izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija iz područja arhitekture i urbanizma

III. ČLANOVI DRUŠTVA, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 9.

Član Društva može biti svaka fizička osoba koja prihvaća Statut i druge opće akte Društva.
Članovi Društva mogu biti: redoviti, redoviti inozemni, pridruženi, počasni, zaslužni, potporni i pripravni.
Redovnim članom Društva mogu postati arhitekti, hrvatski državljani (dipl.inž.arh, ak.arh) koji rade u Republici Hrvatskoj, te arhitekti koji rade i borave u inozemstvu.
Članom Društva mogu postati i stranci pod uvjetima predviđenim Zakonom o udrugama.
Pridruženim članom mogu postati stručnjaci koji nisu arhitekti po struci, a bave se teorijom i kritikom arhitekture.
Počasnim i zaslužnim članom mogu postati istaknuti pojedinci na prijedlog Upravnog odbora.
Potpornim članom mogu postati pojedinci koji materijalnim sredstvima ili na drugi način podupiru rad Društva.
Pripravnim članom Društva mogu postati studenti arhitekture.

Članak 10.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor po primitku molbe za prijem kandidata.
Prava i obveze člana Društva stječu se danom upisa u popis članova.
Oblik i sadržaj iskaznice utvrđuje Upravni odbor Društva.

Članak 11.

Odluku o prijemu u počasno članstvo na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština Društva.

Članak 12.

U Društvu se vodi popis članova.
U ime Društva popis članova vodi tajnik Društva.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom Društva te datumu prestanka članstva u Društvu, a može sadržavati i druge podatke.
Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva kao i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 13.

Prava i obveze redovnih članova su:
– da biraju i budu birani u tijela Društva
– da aktivno sudjeluju u radu i budu obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela te o materijalno financijskom poslovanju,
– da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njezinih tijela,
– da se pridržavanju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Društva,
– da čuvaju ugled Društva,
– da koriste članske pogodnosti koje im pruža članstvo u Društvu,
– da redovito plaćaju članarinu.

Članak 14.

Članstvo u Društvu prestaje:
– dragovoljnim istupom,
– neplaćanjem članarine protekom tri mjeseca nakon isteka godine u kojoj je članarina trebala biti plaćena.
– isključenjem iz članstva,
– smrću člana fizičke osobe,

Članak 15.

Članovi Društva plaćaju Društvu godišnju članarinu.
Visinu članarine određuje Upravni odbor Društva za svaku godinu zasebno.
Uplatom članarine stječe se pravo na člansku iskaznicu kao dokaz pravovaljanosti članstva u Društvu.

Članak 16.

Stegovna odgovornost člana postoji ako član grubo prekrši odredbe Statuta, naruši ugled ili ugrozi interese Društva ili prouzroči ozbiljniju štetu Društvu ili njezinom članstvu.
O stegovnoj odgovornosti člana odlučuje Upravni odbor Društva.
Zbog povreda prava i obveza, članu Društva može se izreći:
– opomena i
– isključenje iz članstva Društva
Odluka o stegovnoj odgovornosti donosi se u pisanom obliku i dostavlja članu.
Na odluku Upravnog odbora Društva član ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana primitka odluke Skupštini Društva.
Nakon primitka uredne žalbe Skupština Društva je dužna donijeti odluku o žalbi što prije, a najkasnije na svojoj prvoj narednoj sjednici.
Odluka Skupštine povodom žalbe člana je konačna.

Članak 17.

Članovima Društva zaslužnim za promicanje ugleda i poslovanja, mogu se dodijeliti priznanja Društva.
Vrste priznanja, kriteriji, način predlaganja i dodijele reguliraju se posebnim aktom koji donosi Upravni odbor Društva.
Priznanja Udruge mogu se izuzetno dodijeliti i drugim osobama zaslužnim za promicanje djelovanja i razvoj Društva.
Odluku o dodijeli priznanja na prijedlog Upravnog odbora Društva donosi Skupština Društva.

IV. TIJELA DRUŠTVA

Članak 18.

Tijela Društva su:
1. Skupština
2. Predsjednik
3. Dopredsjednik
4. Tajnik
5. Upravni odbor
6. Nadzorni odbor
7. Sud časti

SKUPŠTINA

Članak 19.

Članovi Društva upravljaju Društvom neposredno na Skupštini.
Skupština je najviše tijelo Društva, a čine ju sve poslovno sposobne fizičke osobe redovni članovi Društva.
Na Skupštinu se mogu pozvati i sudjelovati u njezinom radu i druge osobe bez prava odlučivanja.

Članak 20.

Skupština razmatra pitanja koja su od zajedničkog interesa za sve članove kao i pitanja koja predlaže odbor Društva ili druga tijela Društva.
O ovim pitanjima Skupština zauzima stavove, donosi zaključke, smjernice i odluke.
Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izborne i izvanredne.
Redovna Skupština održava se najmanje jednom godišnje.
Izborna Skupština održava se svake četiri godine, a mora se sazvati i održati prije isteka mandata tijelima Društva.
Predsjednik Društva može sazvati Izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu, na zahtjev Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje 1/5 članova Društva, s time da se odmah predloži dnevni red.
Ako predsjednik Skupštine ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 6. ovog članka u roku od 15 dana od podnesenog zahtjeva, a Skupština se mora održati u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, može je sazvati predlagač.
Na Izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.
U slučaju isteka mandata tijelima Društva, Skupštinu Društva može sazvati osoba koja je u registar udruga upisana kao osoba ovlaštena za zastupanje ili najmanje 1/5 članova Društva koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Članak 21.

U okviru svoje nadležnosti Skupština Društva:
– usvaja Statut Društva i njegove izmjene i dopune,
– bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika,
– bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora, Suda časti,
– imenuje i opoziva likvidatora Društva
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Društva,
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
– usvaja godišnje financijsko izvješće,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Društva,
– donosi odluku o statusnim promjenama,
– odlučuje o žalbama članova Društva u drugom stupnju,
– odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada,
– donosi, po potrebi, poslovnik o svom radu,
– odlučuje i o drugim pitanjima za koje ovim Statutom nije određena nadležnost drugih tijela Društva.

Članak 22.

Skupštinu saziva Predsjednik Društva, dostavljanjem pismenih poziva članovima, pravilu, najmanje 8 dana prije održavanja sjednice Skupštine.
Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se, u pravilu, dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Skupštinu vodi radno predsjedništvo.
Na početku rada Skupštine određuje se način glasovanja ako to nije utvrđeno posebnim aktom, poslovnikom o radu Skupštine.
Glasovanje može biti javno ili tajno.

Članak 23.

Da bi odluke Skupštine bile valjane, potrebno je da na zasjedanju bude prisutna petina (1/5) redovnih članova Društva.
Ukoliko Skupštini u zakazano vrijeme ne pristupi potreban broj članova Skupštine, početak rada Skupštine odgađa se za 30 minuta i tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje 1/5 članova Skupštine.
Pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno. Ako ni protekom tog vremena nema kvoruma, Skupština će zasjedati s prisutnim brojem članova čije će odluke u tom slučaju biti pravovaljane. Za izborne Skupštine potreban je kvorum od 1/5 članova.
Skupštinu otvara i do izbora Radnog predsjedništva vodi Predsjednik Društva ili jedan od članova Upravnog odbora.
Način rada Skupštine određje se Poslovnikom o radu Skupštine.
Skupština u pravilu odlučuje javnim glasovanjem.
Skupština može odlučiti da se u pojedinim slučajevima glasuje tajno.
Izbor Predsjednika Društva te predsjednika i članova tijela upravljanja Društva uvijek se provodi tajno.
Za izbor Upravnog odbora podnose se izborne liste te se na Skupštini glasuje za pojedinu listu umjesto pojedinačno za pojedinog člana Upravnog odbora.
Skupština donosi odluku natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

PREDSJEDNIK

Članak 24.

Predsjednika Društva bira Skupština na vrijeme od četiri godine i ista osoba može biti birana više puta za redom.
Predsjednik Društva ujedno je i Predsjednik Upravnog odbora i Skupštine Društva.
Predsjednik Društva osigurava pravilan i zakonit rad Društva.
Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini i Upravnom odboru Društva.

Članak 25.

Predsjednik Društva:
– zastupa i predstavlja Društvo,
– odgovara za zakonitost rada Društva,
– vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
– odgovoran je za podnošenje Skupštini Društva prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar Udruga,
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Društva.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik ili druga osoba koju odredi predsjednik odnosno Upravni odbor Društva ukoliko predsjednik to nije u mogućnosti učiniti.
Predsjednik društva može dobivati naknadu za svoj rad.

DOPREDSJEDNIK

Članak 26.

Dopredsjednika Društva bira Skupština na vrijeme od četiri godine i ista osoba može biti ponovno birana više puta za redom.
Dopredsjednik Društva:
– zastupa Društvo,
– pomaže predsjedniku Društva u njegovu radu i zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti,
– surađuje s predsjednikom Društva na pripremanju sjednica Skupštine i Upravnog odbora Društva i pripremanju nacrta prijedloga općih akata koje donosi Skupština ili Upravni odbor Društva,
– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili predsjednik Društva ili na obavljanje kojih je ovim Statutom ovlašten odnosno poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukama Skupštine ili Upravnog odbora Društva.
Dopredsjednik za svoj rad odgovara Skupštini, Upravnom odboru i predsjedniku Društva.
Dopredsjednik Društva može dobivati naknadu za svoj rad.

TAJNIK

Članak 27.

Tajnika Društva bira Upravni odbor Društva temeljem raspisanog javnog natječaja. Društvo s tajnikom zaključuje Ugovor o radu, te dogovara sva prava i obveze glede obnašanja funkcije.
Tajnik Društva:
– zastupa Društvo,
– surađuje s predsjednikom i dopredsjednikom Društva na pripremanju sjednica Skupštine i Upravnog odbora Društva i pripremanju nacrta prijedloga općih akata koje donosi Skupština ili Upravni odbor Društva,
– izrađuje odnosno osigurava izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o radu i financijskom poslovanju Društva,
– vodi odnosno osigurava voĎenje zapisnika sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora Društva,
– vodi i čuva arhivu Društva,
– vodi i stara se o urednom vođenju popisa članova Društva,
– obavlja i druge poslove na obavljanje kojih je ovim Statutom ovlašten odnosno poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukama Skupštine i Upravnog odbora Društva.
Tajnik za svoj rad odgovara Skupštini, Upravnom odboru i predsjedniku Društva.

UPRAVNI ODBOR

Članak 28.

Upravni odbor je tijelo upravljanja Društva.
Upravni odbor ima sedam (7) članova.
Upravni odbor čine:
član po funkciji – Predsjednik društva;
Dopredsjednik društva;
članovi birani na Skupštini.
Mandat Upravnom odboru traje četiri godine s pravom reizbora.
Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini, a njegovi članovi osobno su za svoj rad odgovorni Upravnom odboru.

Članak 29.

Upravni odbor obavlja ove poslove:
– izvršava odluke Skupštine;
– predlaže Skupštini program Društva;
– prati stanje i ostvarivanje utvrđene politike i osnovnih zadaća Društva;
– utvrđuje prijedlog Statuta, pravilnika i poslovnika, te njihove izmjene i dopune;
– donosi prijedloge o isključenju iz članstva Društva;
– odlučuje o visini članarine;
– razmatra financijska pitanja udruženja, završni račun, te predlaže Skupštini donošenje financijskog plana i usvajanje završnog računa, te
donosi odluke o privremenom financiranju do donošenja financijskog plana;
– razmatra i usvaja periodične financijske obračune;
– bira predstavnike Društva u Ocjenjivačke sudove natječaja koji se provode na području Grada i Županije;
– predlaže Skupštini delegate za Skupštinu Udruženja hrvatskih arhitekata i kandidate za tijela Udruženja hrvatskih arhitekata;
– predlaže kandidate za gradske i županijske nagrade i priznanja članovima Društva i ostalim zaslužnim pojedincima i grupama za izuzetan
doprinos struci;
– odlučuje o sazivanju Skupštine, te priprema i organizira njezin rad – donosi odluke o održavanju skupova i osniva organizacijske odbore;
– podnosi Skupštini izvješća o svom radu i o radu svojih komisija i drugih stalnih i povremenih radnih tijela;
– bira komisije i druga stalna i povremena radna tijela, te razmatra i usvaja njihove prijedloge;
– imenuje delegate u druge organizacije ili tijela, ako to nije u nadležnosti Skupštine;
– utvrđuje način organiziranja i rada Tajništva kao stručne službe Društva, daje suglasnost za sistematizaciju poslova i radnih zadataka
stručne službe, te sa radnicima stručne službe zaključuje ugovore o obavljanju poslova i radnih zadataka za Društvo;
– odlučuje o prijedlozima, zahtjevima, molbama i žalbama članova Društva u prvom stupnju postupka;
– izvršava i druge poslove i zadatke utvrđene Statutom.

Članak 30.

Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi Predsjednik Društva.
Sjednice se sazivaju prema potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

Članak 31.

Upravni odbor punopravno donosi odluke ako je na sjednici nazočna natpolovična većina, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.
Odluke Upravnog odbora donose se javnim glasovanjem.
Način rada Upravnog odbora, te odnos sa Skupštinom i radnim tijelima određuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora koji je u skladu sa Statutom, a potvrđuje ga Skupština.
Predsjednik, Dopredsjednik i Upravni odbor za svoj rad mogu dobivati naknadu. O visini naknade Predsjedniku i članovima Upravnog odbora odlučuje Skupština.

Članak 31.

Pojedini članovi Upravnog odbora ili cijeli Upravni odbor mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje su izabrani.
Svi članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani u ovim slučajevima:
ako Upravni odbor ne izvršava odluke Skupštine;
ako Skupštini ne podnosi izvješće o svome radu;
ako i nakon upozorenja ne poštuju odredbe ovog Statuta i druge opće akte Društva.
Prijedlog za opoziv Upravnog odbora podnosi se Skupštini, a mogu ga podnijeti članovi Društva (najmanje 1/5 članova s pravom glasa).
Opoziv se usvaja natpolovičnom većinom glasova nazočnih, a provodi se tajnim glasovanjem.
Član Upravnog odbora može biti opozvan:
ako ne poštuje ili ne izvršava odluke Upravnog odbora;
ako učestalo ne prisustvuje sjednicama Upravnog odbora;
ako ne poštuje odredbe ovog Statuta i općih akata Društva;
ako na drugi način onemogućuje rad Upravnog odbora i ostalih tijela Društva.
Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora podnosi Predsjednik Upravnom odboru.
Opozivi se usvajaju tajnim glasovanjem natpolovične većine članova Upravnog odbora.
Novog člana Upravnog odbora umjesto opozvanog člana Predsjednik predlaže Upravnom odboru. Imenovanje novog člana Upravnog odbora usvaja se tajnim galsovanjem natpolovične većine članova Upravnog odbora.
Član Upravnog odbora može podnijeti ostavku na članstvo u Upravnom odboru. Ostavka se podnosi Skupštini u pisanom obliku.

Članak 32.

Predsjednik i pojedini članovi Upravnog odbora biraju se na izbornoj Skupštini putem zajedničke izborne liste na kojoj se nalaze kandidat za Predsjednika kao nositelj liste i kandidati za šest članova Upravnog odbora. Kandidati moraju biti redoviti članovi Društva i mogu biti kandidirani isključivo na jednoj listi.
Obavijest o održavanju izborne Skupštine šalje se svim članovima Skupštine, najmanje trideset (30) dana prije održavanja sjednice Skupštine.
Izborna lista s popisom kandidata za Predsjednika (jedan kandidat na listi), Dopredsjednika (jedan kandidat na listi) i članove Upravnog odbora (pet (5) kandidata na listi) te programom rada, mora biti zaprimljena u Uredu Društva najkasnije četrnaest (14) dana prije izborne skupštine.
Zaprimanjem u Uredu Društva, liste postaju javne, a o njihovom sadržaju članovi Skupštine moraju biti obaviješteni putem oglasne ploče u prostorijama Društva, internet stranice i elektroničke pošte najkasnije deset (10) dana prije izborne sjednice Skupštine.
Izborna lista mora sadržavati popis kandidata s njihovim vlastoručnim potpisima.
Ukoliko jedna lista dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova Skupštine u prvom krugu, izabrani su Predsjednik, Dopredsjednik i članovi Upravnog odbora.
Ukoliko niti jedna lista ne dobije natpolovičnu većinu glasova u prvom krugu, pristupa se drugom krugu glasovanja u koji idu dvije liste s najvećim brojem glasova iz prvog kruga, pri čemu je izabrana ona lista koja dobije veći broj glasova.

Članak 33.

Delegati za Skupštinu UHA-e postaju Predsjednik DaR-a i delegirani kandidati koje bira Skupština. Ukupan broj delegata u Skupštini UHA-e definiran je statutom UHA-e. Kandidati za delegate Društva u Skupštini UHA-e biraju se pojedinačno.
Kandidacija za izbor delegata Društva za Skupštinu UHA-e mora biti zaprimljena u Uredu Društva najkasnije četrnaest (14) dana prije Izborne Skupštine.
Kandidacija mora biti u pismenom obliku i mora sadržavati podatke o kandidatu i vlastoručni potpis.
Mandat delegatima u Skupštini UHA-e traje između izbornih Skupština.

NADZORNI ODBOR

Članak 34.

Nadzorni odbor ima 3 člana.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine i iste osobe mogu u Nadzorni odbor biti ponovo birane više puta za redom.
Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi iz svojih redova na svojoj prvoj sjednici.
Članovi Upravnog odbora i drugih tijela Društva ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Članak 35.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik prema vlastitoj ocjeni, na zahtjev ostalih članova tog Odbora ili na zahtjev predsjednika Društva.
Sjednice se održavaju najmanje dvaput godišnje.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovine njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Članak 36.

Nadzorni odbor:
– pregledava cjelokupno materijalno-financijsko poslovanje Društva te obavlja
nadzor nad tim poslovanjem
– nadzire pravilnost primjene propisa, odredaba ovog Statuta i ostalih akata Društva
– upoznaje Udruge odbor s stanjem nađenim pregledom i nadzorom,
– podnosi izvještaj o radu Skupštini Društva.

Članak 37.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Društva. Upravni odbor i predsjednik Udruge dužni su bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.
Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.
Na sva pitanja rada Nadzornog odbora koja nisu posebno uređena na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovog Statuta o Upravnom odboru.

SUD ČASTI

Članak 38.

Sud časti ima tri člana.
Mandat članova Suda časti traje 4 godine i iste osobe mogu biti ponovno birane više puta za redom.
Sud časti sačinjavaju predsjednik i dva člana koje bira Skupština između članova Društva.

Članak 39.

Sud časti odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Udruge zbog počinjenih povreda prava i obveza utvrđenih odredbama ovog Statuta i drugih akata Društva.
Zbog povreda prava i obveza, članu Udruge Sud časti može izreći:
– opomenu i
– isključenje iz članstva Društva.
Protiv odluke Sud časti član Društva može u roku 15 dana od primitka odluke uložiti žalbu Skupštini Društva.
Nakon primitka uredne žalbe, Skupština Društva je dužna donijeti odluku o žalbi što prije, a najkasnije na svojoj prvoj narednoj sjednici.
Odluka Skupštine povodom žalbe člana je konačna.

ODBORI I KOMISIJE

Članak 40.

Skupština i Upravni odbor Udruge mogu osnivati odbore i komisije te druga stalna ili povremena radna tijela Društva.
Aktom o imenovanju određuju se zadaci i poslovi te vrijeme na koje se članovi imenuju.
Odbori, komisije i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izviješća Upravnom odboru Društva.

SEKCIJE DRUŠTVA

Članak 41.

Sekcije Društva osnivaju članovi prema posebnim interesima. Članovi sekcija ili klubova mogu biti svi članovi Društva.
Pismeni prijedlog najmanje deset (10) članova koji sadrži obrazloženje prijedloga i prijedlog Poslovnika rada sekcije podnosi se Upravnom odboru.
Osnivanje sekcije potvrđuje Upravni odbor.

Članak 42.

Voditelja sekcije biraju članovi sekcije, a izbor potvrđuje Upravni odbor.
Odluka o osnivanju sekcije, odnosno kluba, mora sadržavati odredbu o nazivu, sjedištu, ustroju i osobi ovlaštenoj za predstavljanje sekcije.
Sekcije ili klubovi najmanje jednom godišnje podnose izvještaj Upravnom odboru o svom radu.

ODREDBE O IZBORU

Članak 43.

Izbori se obavljaju tajnim glasovanjem u pravilu između više kandidata ako Skupština ne odluči drugačije.
Za predsjednika Društva izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova uz uvjet da je to ujedno i natpolovična većina glasova nazočnih članova.
Ako niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova, u drugi krug glasovanja ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova i tada je izabran kandidat koji je dobio više glasova.
Za dopredsjednika i članove Upravnog i Nadzornog odbora te Suda časti Društva izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova.

ODREDBE O OPOZIVU

Članak 44.

Mandat u svim tijelima Društva traje 4 godine.
Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju. Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom, odlukama tijela Društva ili zakonom.
Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

Članak 45.

Prijedlog za opoziv predsjednika Društva mogu podnijeti Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/5 članova Skupštine Društva.
Prijedlog za opoziv dopredsjednika ili pojedinog drugog člana Upravnog ili Nadzornog odbora može podnijeti predsjednik ili najmanje 1/5 članova Skupštine Društva.
Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.
Predsjednik Društva odnosno član tijela Udruge opozvan je ako je za opoziv glasovala većina od ukupnog broja članova Skupštine.
Novoizabranom predsjedniku odnosno članu tijela Društva mandat traje do isteka mandata ostalih članova tijela Društva.
Ako Skupština razriješi cijeli Upravni odbor tada se razrješuju sva tijela Društva i biraju se nova tijela Udruge na puni mandat.
Svaki član tijela Društva može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.
Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

V. LIKVIDATOR

Članak 46.

Likvidator Društva može biti fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština Društva i koja se kao likvidator upisuje u registar udruga.
Likvidator ne mora biti član Društva.
Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz registra udruga.
Likvidator likvidaciju Društva provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

VI. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 47.

Razlozi za prestanak postojanja Društva jesu:
– odluka Skupštine o prestanku Društva,
– pripajanje drugoj udruzi/društvu, spajanje s drugom udrugom/društvom, podjela Društva razdvajanjem,
– protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana,
– pravomoćna odluka suda o ukidanju Društva,
– pokretanje stečajnog postupka,
– na zahtjev člana, ako je broj članova Društva pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Društva, a Upravni odbor Društva u roku godinu dana od nastupanja te činjenice nije donio odluku o prijemu novih članova.
U slučaju iz stavka 1., alineje 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Društva u registar Udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku Društva, odnosno pokretanju stečajnog postupka.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Društva 2/3 većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Članak 48.

Iznimno u slučajevima iz članka 47, stavak 1., alineje 1., 3. i 6. ovog Statuta postupak likvidacije neće se provoditi ako većina svih članova Upravnog odbora Društva da izjavu pred javnim bilježnikom da Društvo ne djeluje, da su ispunjene sve obveze Društva i da je preostala imovina Društva raspodijeljena u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

VII. IMOVINA UDRUGE, NAČIN NJENOG STJECANJA I RASPOLAGANJE S MOGUĆOM DOBITI

Članak 49.

Imovinu Društva čine novčana sredstva koja je Društvo steklo uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.
Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenim ovim Statutom, u skladu sa Zakonom.

Članak 50.

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 51.

Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Članovi Društva i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Društva.
Nad Društvom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

VIII. POSTUPANJE S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA DRUŠTVA

Članak 52.

U slučaju prestanka postojanja Društva imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno ovom Statutu.
Društvo nema pravo imovinu Društva dijeliti svojim osnivačima, članovima Društva, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenicima ili s njima povezanim osobama.
Pod povezanim osobama smatraju se osobe koje se bračni ili izvanbračni drug, istospolni partner, srodnici po krvi u ispravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik te posvojitelj, odnosno posvojenik, te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanim s osnivačima, članovima Društva, osobama ovlaštenim za zastupanje i zaposlenima.
Ako je Društvo primilo financijska sredstva iz javnih izvora (financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz javnih izvora), u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojeg su financijska sredstva dodijeljena.
Ako se u slučaju prestanka postojanja Društva iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Društva koji je Društvo odredilo ovim Statutom, preostalu imovinu stječe Grad Rijeka.

IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 53.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Društva nadležan je Upravni odbor.
Upravni odbor može za rješavanje pojedinog spora ili sukoba interesa imenovati posebno povjerenstvo od tri člana.
Povjerenstvo iz prethodnog stavka provodi prethodni postupak i nakon utvrđenog činjeničnog stanja Upravnom odboru predlaže donošenje odgovarajuće odluke.
Protiv odluke Upravnog odbora može se u roku od 15 dana od dana dostave odluke uložiti prigovor Skupštini Društva.
Odluka Skupštine je konačna.

X. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI UDRUGE

Članak 54.

Statut je temeljni opći akt Društva i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Društva i upućuje ga na raspravu članovima Društva.
Upravni odbor Društva razmatra primjedbe koji su dane u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Društva.
Tumačenje drugih općih akata daje Upravni odbor Društva.

Članak 55.

Sva unutarnja pitanja Društva, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobniju razradu biti će uređena općim aktima koje donosi Skupština ili Upravni odbor Društva.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge od 23.12.1997, te Izmjene i dopune Statuta od 22.11.2007. , 13.12.2011. i 20.06.2014. godine.

Članak 57.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK/CA osnivačima.

 

Back To Top