skip to Main Content

Sekcija za urbanizam


Mexico City – nejednakosti, foto: Johnny Miller

Sekcija za urbanizam osnovana je 4. veljače 2014. godine u sklopu Društva arhitekata Rijeka, a sukladno Stututu udruge.

Inicijativa i osnovna polazišta Sekcije temelje se na nacionalnom projektu Sezona urbanizma koji je UHA provela 2012.g, i u sklopu kojeg su date osnovne smjernice i sugestije daljeg razvoja planerske i urbanističke struke.
Dio ciljeva preuzet je i iz nacionalne strukovne platforme Apolitika.

Kao temeljni problemi, prepoznati su 2012.g nejasni i nedorečeni zakoni, određena ‘dvodimenzionalnost’ prostorno-planskih dokumenata, te nerijetko limiti i kapaciteti tijela lokalne i područne samouprave.

Kao problemi zakonodavnog okvira izdvojeni su problemi procedure izrade dokumenta prostornog uređenja. Uočena je određena subjektivnost i nedorečenost prilikom izdavanja mišljenja od strane nadležnih komunalnih službi-ne utvrđuje se isključivo usklađenost dokumenta s projektnom dokumentacijom , rješenjima i prostornim planovima šireg područja te zakonskom regulativom, već se ponekad zadire u sama prostorno planska rješenja, čime se otvara prostor subjektivne procjene i interpretacije tih rješenja.

Istovremeno je uočena i relativno niska razina kvalitete jednog dijela dokumenata prostornog uređenja što je velikim dijelom posljedica nedostatka kontrole samih izrađivača i uvjeta temeljem kojih su im izdane suglasnosti Ministarstva za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja. Kao veliki problem prepoznati su i postojeći modeli javne nabave.

Sukladno ponekad pretjeranoj uniformiranosti, planove nerijetko obilježava i određena ‘dvodimenzionalnost’. Naime, veliki broj dokumenata prostornog uređenja izrađuju se krajnje pojednostavljenim metodama uokvirenim Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova, što rezultira relativno banalnim i javnosti nejasnih rješenjima bez jasnih konceptualnih određenja organizacije predmetnog prostora. Otvara se pitanje novih pristupa i metoda planiranja ovisnih o razini plana, te implementacija tih metoda u zakonodavni okvir. Općenita primjedba koja se pojavljuje u diskusiji je: nedostatak vizije/ideje/koncepta dokumenata prostornog uređenja, a taj nedostatak vidljiv je u dokumentima svih razina (počevši od dokumenata u nadležnosti države prema dokumentima u nadležnosti jedinica lokalne samouprave).

Lokalna i područna samouprava u nezanemarivom broju slučajeva nedovoljno je profesionalno kapacitirana za obveze i nadležnosti u djelokrugu prostornog uređenja koje su joj delegirane od strane centralne vlasti. Uočava se nedovoljna razina znanja i poznavanja sustava od strane osoba odgovornih za donošenje odluka vezanih na prostorno uređenje, što nerijetko rezultira neadekvatnom i sporom procedurom izrade dokumenata prostornog uređenja te njihove provedbe.

U cilju rješavanja ovih, ali i drugih problema, po okončanju projekta ‘Sezona urbanizma’ potaknuto je 2012. od strane UHA-e osnivanje lokalnih ogranaka koji bi razmatrali konkretnu problematiku. Sugerirano je da se oformi višefunkcionalni tim stručnjaka (arhitekti, građevinari, pravnici i svi drugi koji sudjeluju u izradi prostornih planova) koji bi u određenom ritmu sastajanja detektirao probleme, ponudio rješenja, te na odgovarajući način i za određene teme od javnog interesa senzibilizirao ne samo struku, već i svu zainteresiranu javnost.

U sklopu Sekcije za urbanizam koja djeluje u DAR-u, inicijalnu jezgru čine Bojan Bilić, Vana Rodin-Kružić i Sanja Turk.

Back To Top