skip to Main Content

Seminar: Nova zakonska rješenja

dgir_image

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA RIJEKA
Organizira seminar:

N o v a   z a k o n s k a   r j e š e nj a

  • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

S   o s v r t o m   n a   o d r e d b e

  • Zakon o prostornom uređenju
  • Zakon o gradnji

naslovna

7  b o d o v a  ( 7  b o d o v a – G T R )

U petak 27. studenog 2015. god. s početkom u 13.00 u prizemlju u prostoriji za sastanke vijeća mjesnog odbora u Centru Zamet,Bože Vidasa bb, Rijeka

Predavač: Ivan Kovačić, dipl.ing.građ.

Molimo sve zainteresirane da se prijave za sudjelovanje putem prijave u privitku zaključno do 25. studenog 2015.
Sve podrobnije informacije, sva vaša pitanja, primjedbe i sugestije u svezi predstojećih skupova možete dobiti putem

1. e-maila: seminari@dgir.hr ili web stranice www.dgir.hr
2. tel: 206-130, faks: 331-100

Podaci služe za izradu popisa sudionika ovog skupa stručnog usavršavanja prema verificiranom programu HSGI-a za 2015./2016. Ovo stručno usavršavanje obuhvaća nazočnost izlaganjima prema programu, a u ukupnom trajanju od 5 sati. Nazočnost izlaganjima kao skupu stručnog usavršavanja verificiranog od strane HSGI-a sudionicima donosi 7 bodova (7 GTR).

Sudionici stručnog usavršavanja pokazuju potvrdu o članstvu u HSGI-u odnosno o članstvu u temeljnom društvu članice HSGI-a članskom iskaznicom.

Ko t i z a c i j a

  • Član HSGI-a, član temeljnog društva članice HSGI-a 500,00 kuna
  • Ostali 600,00 kuna

P l a ć a nj e

  • Cjelokupni iznos plaća se unaprijed radi dobivanja potvrde o registraciji.
  • Kotizacija u iznosu od 500,00 kuna (članovi HSGI-a i pripadnih temeljnih društava) ili 600,00 kuna (ostali koji nisu članovi HSGI-a) se uplaćuje na :

Društvo građevinskih inženjera Rijeka (DGI Rijeka)
Milana Smokvine Tvrdog 2,  51 000 Rijeka,
OIB: 32636490405
IBAN: HR1624020061100134940
poziv na broj: 2315-OIB

na Stručni skup ponijeti kopiju uplatnice

Dokaz o uplati, uključujući ime i prezime uplatitelja i oznaku “Stručno usavršavanje HSGI-a za stručni skup: Nova zakonska rješenja: Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, s osvrtom na odredbe: Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji”.
Navedeno poslati na faks: (+385) 331-100 ili e-mailom.
Svi podaci na dokumentu o bankovnom transferu moraju biti sukladni s onima na prijavnici. Uplatitelj sam snosi bankovne pristojbe pri plaćanju.

______

Predstavnica povjerenstva za cjeloživotno obrazovanje u okviru programa HSGI-a: Irena Markotić (mob:091/5878798), Tamara Pavlović (mob: 098/340039), (e-mail: seminari@dgir.hr).

Back To Top