skip to Main Content

Odgovori: Pitanja za natječaj Obalni pojas naselja Baška

Urbanističko-arhitektonski, javni, opći, drugog stupnja složenosti, u jednom stupnju provedbe, anonimni, za realizaciju

N A T J E Č A J
za izradu
Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja obalnog pojasa naselja Baška

PITANJA NATJECATELJA

Prva grupa pitanja natjecatelja:
1. Pitanje:
“U natječajnom elaboratu, točki 2.3.5., navedeno je da je pri izradi natječajnog prijedloga potrebno uvažiti postojeći Idejni projekt luke Baška na temelju kojeg je ishođena lokacijska dozvola. Da li to znači da je u potpunosti potrebno preuzeti rješenje pomorskih građevina (lukobrana, molova, organizacije i broja vezova i sl.) ili je moguće predložiti određene korekcije organizacije luke tj. predmetnog Idejnog projekta?”

Odgovor :

Pri izradi natječajnog prijedloga potrebno je u potpunosti preuzeti rješenje pomorskih građevina lukobrana, molova i dr. dok je broj vezova moguće smanjiti, u što manjoj mjeri, ukoliko se u akvatoriju luke predvidi plutajuća pozornica.

2. Pitanje :

“Da li je plutajuću pozornicu nužno smjestiti u okviru zaštićenog akvatorija luke ili se njen smještaj može planirati i van tog područja?”

Odgovor :

Prema Natječajnom elaboratu točki 2.3.1. OPĆI ZAHTJEVI u sklopu obuhvaćenog prostora potrebno je predložiti novi sadržaj scenskog prostora. Moguće je organizirati jedan ili više manjih prostora. Takav je program moguće predložiti i u okviru lučkog područja i uz korištenje dijela akvatorija. Natječajnim rješenjem je potrebno predložiti mjesto i način uređenja i oblikovanja dijela javnog prostora predviđenog za tu namjenu.
Prema Natječajnom elaboratu točki 2.3.5.4. SCENSKI PROSTOR U LUCI, na optimalnoj lokaciji na području luke je moguće predvidjeti scenski prostor za priredbe na otvorenom (koncerti, kazališne predstave, projekcije i drugo). Prostor scene, odnosno prostor gledališta je moguće organizirati u akvatoriju luke.
Smještaj pozornice se može predložiti izvan tog područja, u okviru javnog prostora na području obuhvata natječajnog zadatka, ukoliko pozornica nije plutajuća.
Ako je pozornica plutajuća, nužno ju je smjestiti u okviru zaštićenog akvatorija luke.

3. Pitanje :

“Da li se cijelu Ulicu Palada (uključujući i njen istočni dio osim pristupa trajektnom pristaništu) može planirati kao isključivo pješačku površinu koja se iznimno može koristiti i za kolni promet?”

Odgovor :

Prijedlog prometnog rješenja jedan je od primarnih zadataka ovog natječaja i uključuje iznalaženje optimalnih prometnih rješenja od strane natjecatelja.
Od natjecatelja se očekuju argumentirani prijedlozi funkcionalnog rješenja pješačkog i kolnog prometa za cjelinu obuhvaćenog prostora, sukladno točki 2.3.2 PROJEKTNI PROGRAM ZA ULICU PALADA.
Odgovor na postavljeno pitanje nije moguće dati izravnije a da se ne utječe na natječajno rješenje. Urbanističko‐arhitektonska uspješnost predloženog rješenja i usklađenost s natječajnim zadatkom ocijeniti će se prema kriterijima iz točke 1.8. Natječajnog elaborata, u postupku ocjene natječajnih radova.

4. Pitanje :

“U natječajnom elaboratu, točki 1.5., definiran je sadržaj plakata LIST 1. – LIST 5. Da li to znači da je maksimalan broj plakata 5 ili je moguće prezentirati rad na više plakata (npr. dodatni LIST 6. koji bi sadržavao dodatne prostorne prikaze i dijagrame)?”

Odgovor :

Natječajnim elaboratom su određeni broj, vrsta i mjerilo traženih obveznih grafičkih prikaza.
Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, u poglavlju Postupak tehničke komisije, Članku 40. je propisano da Tehnička komisija pri tehničkom pregledu i pripremi natječajnih radova za ocjenjivanje, priloge (listove, makete i sl.) koji nisu traženi uvjetima natječaja isključuje iz postupka ocjenjivanja.
Slijedi da je natječajni rad potrebno u cijelosti prezentirati u okviru Natječajnim elaboratom određenog broja, vrste i mjerila traženih obveznih grafičkih prikaza, jer se drugi neće ocjenjivati.
Eventualne dodatne prostorne prikaze, dijagrame i dr. koje natjecatelj smatra važnima u prezentaciji natječajnog rješenja, moguće je priložiti u tekstualnom dijelu (format A4)

5. Pitanje :

“U natječajnom elaboratu, točki 1.6., u sklopu obveznih priloga zapečaćene omotnice ‘Autor’ spominje se ‘OBRAZAC 5’, a u sklopu omotnice ‘Osoba ovlaštena za projektiranje’ spominju se ‘PONUDBENI LIST’, ‘PRILOG I-a’, ‘PRILOG I-b’, ‘PRILOG I-c’. Molimo provoditelja natječaja da dostavi predmetne obrasce!”
Odgovor :
Natječajnom elaboratu se prilažu traženi obrasci.
Dokumentacija se nalazi na dropboxu DaR-a pod:
NATJEČAJ BAŠKA / 9. OBRASCI

6. Pitanje :

“U natječajnom elaboratu, točki 1.17., od natjecatelja se traži dostava važećeg Dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Ministarstvo kulture izdaje predmetno rješenje za različite poslove zaštite i očuvanja kulturnih dobara koji su popisani u članku 2. Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, 44/10). S obzirom da nije precizirano za koje se poslove Dopuštenje traži molimo odgovor da li je dovoljno imati Dopuštenje za ‘izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru’? “

Odgovor :

Dovoljno je.

7. Pitanje :

“U natječajnom elaboratu, točki 1.17., od natjecatelja se traže ‘popis najmanje 3 projekta pomorskih građevina izrađenih od ponuditelja’. Na koje se sve građevine odnosi termin ‘pomorska građevina’? Da li to može biti npr. projekt uređenja šetnice uz obalu ili npr. projekt uređenja plaže? Također, koja vrsta projekta će se smatrati zadovoljavajućom, tj. da li se može raditi o studiji, idejnom rješenju, idejnom projektu ili se to isključivo odnosi na glavne projekte?”

Odgovor:

Pomorskom građevinom se smatraju : pomorske luke, gatovi, molovi, pristaništa, ozidane obale, nasipi i građevine za zaštitu obale, građevine za sport i rekreaciju u moru.
Zahtjev se odnosi isključivo na glavne i izvedbene projekte jer će isti biti predmet daljnje projektne dokumentacije čiju je izradu Raspisivač natječaja obavezan, pregovaračkim postupkom bez prethodne objave povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za projektiranje koju je u omotnici »OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE« naveo autor prvonagrađenog rada i koja se smatra ponuditeljem koji mora dokazati svoju sposobnost, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i točki 1.17. Način i uvjeti utvrđivanja sposobnosti ponuditelja iz ove natječajne dokumentacije.

8. Pitanje :

“Vezano na prethodno pitanje, u natječajnom elaboratu se navodi sljedeće: ‘ Gospodarski subjekt može se, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata, da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.’ Kojim formalnim dokumentima ponuditelj dokazuje da će imati na raspolaganju predmetne resurse? Da li su Ugovor o poslovno tehničkoj suradnji s gospodarskim subjektom koji ima navedene reference i Izjava da će staviti svoje resurse na raspolaganje ponuditelju dovoljan dokaz? Da li navedene izjave moraju biti potpisane kod javnog bilježnika?”

Odgovor :

Gospodarski subjekt se može po potrebi na tražene uvjete tehničke i stručne sposobnosti iz točke 1.17. osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Okolnost da će imati na raspolaganju resurse drugih subjekata gospodarski subjekt dokazuje ugovorom ili sporazumom između njega i drugog subjekta, ili izjavom drugog subjekta kojom on prihvaća obvezu stavljanja gospodarskom subjektu na raspolaganje resurse nužne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi s točnim popisom resursa. Izjava drugog gospodarskog subjekta treba biti potpisana od osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta. Pod istim uvjetima zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

Izjave ne moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika.

9. Pitanje :

“U natječajnom elaboratu, točki 8, na popisu ‘Ostale dokumentacije’ navedeni su određeni dokumenti koji nisu priloženi u natječajnim podlogama. Nedostaje dokument ‘Kulturno povijesna topografija općine Baška’ (priložena je samo naslovnica i popis literature), nedostaju nacrti postojećeg jedriličarskog kluba (priložen je samo opći i tekstualni dio elaborata za ozakonjenje) te nedostaje Dokumentacija s izvedbenim nacrtima i troškovnikom urbane opreme Baška. Molimo provoditelja natječaja da dostavi predmetnu dokumentaciju!”

Odgovor :

Natječajnom elaboratu je od traženog priloženo slijedeće:

1. ‘Kulturno povijesna topografija općine Baška’ ,

6. Jedriličarski klub „Vihor“ ‐ Elaborat za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade, Capital ing d.o.o., – elaborat ne sadrži nacrte jedriličarskog kluba, te ih nije moguće dostaviti.

Tehničkom greškom je izostavljeno:

10. Urbana oprema Baška, Dokumentacija s izvedbenim nacrtima i troškovnikom, MF arhitekti, 2013. te se isto dostavlja natjecateljima.

Natječajnom elaboratu se prilažu svi navedeni dokumenti, uz ispriku natjecateljima zbog tehničke greške.

Dokumentacija se nalazi na dropboxu DaR-a, pod:

NATJEČAJ BAŠKA / 8. OSTALA DOKUMENTACIJA

Druga grupa pitanja natjecatelja :

1. Pitanje :

“U natječajnom elaboratu je navedeno da se očuvaju i koriste tradicionalna rasvjetna tijela i pripadajuća armatura. Molimo da definirate koja je točno rasvjetna tijela potrebno očuvati i je li to nužno s obzirom da je dio natječajnog rada prijedlog i dizajn tijela javna rasvjete? “

Odgovor :

Prilažemo fotografije tradicionalnih rasvjetnih tijela.

Dokumentacija se nalazi na dropboxu DaR-a pod :

NATJEČAJ BAŠKA / 8. OSTALA DOKUMENTACIJA / 10. Urbana oprema Baška – dokumentacija i odluka / Tradicionalna_rasvjetna tijela

Nije nužno predvidjeti replike, ali poželjno je da rasvjetna tijela budu jednostavno oblikovana, kvalitetne izvedbe, tipska.

2. Pitanje :

“Možete li pojasniti što se podrazumijeva pod ˝tradicionalnim rasvjetnim tijelima s pripadajućom armaturom˝?”

Odgovor :

Odgovor kao pod točkom 1.

3. Pitanje :

“Ovisno o predloženom konceptu, dozvoljava li se formiranje novih zelenih ˝otoka˝ uz uvjet da se grupe i pojedinačna stabla iz postojećih zelenih ˝otoka˝ presade u novoformirane ˝otoke˝, a da postojeći zeleni ˝otoci˝ postanu dio parterne površine? “

Odgovor :

Natječajnim elaboratom je istaknuto da posebnu ambijentalnu kvalitetu ovog prostora čini upravo vrlo lijepo razvijeno, bujno zelenilo mediteranskih vrsta.

Prema Natječajnom elaboratu, točki 2.3.1. OPĆI ZAHTJEVI u sklopu cjeline obalnog pojasa je potrebno očuvati postojeće vrijedne hortikulturne elemente.

Prema Natječajnom elaboratu, točki 2.3.2 PROJEKTNI PROGRAM ZA ULICU PALADA zelenilo duž Palade, grupe i pojedinačna stabla je potrebno očuvati te ovisno o predloženom konceptu, dopuniti autohtonim vrstama te artikulirati i oblikovno poboljšati.

Potrebno je predložiti preoblikovanje zidića, „otoka“ sa zelenilom i potpornih/obložnih zidova.

Isto tako, prema priloženim konzervatorskim uvjetima, kao hortikulturno vrijedni elementi prostora izdvajaju se parkovna površina na zapadnom dijelu Palade te grupe i pojedinačna stabla na istočnom dijelu Palade koje treba sačuvati i održavati. Moguće je preoblikovati zidove kojima su formirani otočići.

Važno je osigurati odgovarajuće stanišne uvjete za sve vrste bilja.

Odgovor na postavljeno pitanje nije moguće dati izravnije a da se ne utječe na natječajno rješenje. Urbanističko‐arhitektonska uspješnost predloženog rješenja i usklađenost s natječajnim zadatkom ocijeniti će se prema kriterijima iz točke 1.8. Natječajnog elaborata, u postupku ocjene natječajnih radova.

4. Pitanje :

“Koliko se dozvoljava proširiti najuži dio Palade na njenom zapadnom dijelu? Možete li grafički označiti dužinu obalnog pojasa na kojem je dozvoljeno proširenje?”

Odgovor :

Proširenje, s ciljem osiguranja funkcionalnosti površine može biti u okviru postojećih profila zapadnog dijela Palade.

Drugim riječima, zapadni dio Palade se na najužem dijelu može proširiti toliko da u konačnici ima približno istu širinu cijelom dužinom zapadnog dijela.

Isto se može iščitati iz priloženih konzervatorskih uvjeta, gdje se kaže da je moguće proširenje na zapadnom dijelu Palade, na njenom najužem dijelu.

Konzervatorskim uvjetima nije detaljnije određen dio obalnog pojasa na kojem je moguće proširenje te ga nije moguće grafički odrediti.

Najuži dio Palade (onaj koji je uži od prosječne širine) moguće je odrediti Iz priložene geodetske podloge.

5. Pitanje :

“Dozvoljava li se rušenje postojećeg javnog stubišta kojim je Palada povezana na Zvonimirovu i prijedlog novog ili je potrebno urediti postojeće stubište? “

Odgovor :

Prema Natječajnom elaboratu, točki 2.3.2 PROJEKTNI PROGRAM ZA ULICU PALADA traži se prijedlog uređenja javnog stubišta kojim je Palada povezana na Zvonimirovu i prostora oko stubišta pri čemu s njegovog podesta treba povezati terase postojeće zgrade smještene bočno uz stubište, koje danas ima improviziranu vezu metalnim zavojitim stubištem.

Prema Natječajnom elaboratu, točki 2.3.6 PROJEKTNI PROGRAM ZA OBRADU PARTERA, na javnim stubištima je betonske stube potrebno zamijeniti obradom u kamenu.

Stubište kojim je Palada povezana na Zvonimirovu nije zaštićeno kao pojedinačni spomenik.
Odgovor na postavljeno pitanje nije moguće dati izravnije a da se ne utječe na natječajno rješenje. Urbanističko‐arhitektonska uspješnost predloženog rješenja i usklađenost s natječajnim zadatkom ocijeniti će se prema kriterijima iz točke 1.8. Natječajnog elaborata, u postupku ocjene natječajnih radova.

6. Pitanje :

“U danoj dokumentaciji, među Ostalom dokumentacijom, grafički dio izvoda iz prostorno-planske dokumentacije je nepotpun, odnosno, priložene su samo .dwg podloge katastra, slojnica i izobata, no grafički dio UPU-a nedostaje. Na web stranici Općine Baška dokument za preuzimanje koji sadrži UPU naselja Baška je također neispravan. Možete li priložiti grafički dio UPU-a Baške?”

Odgovor :

Grafički dio UPU-a Baške se prilože natječajnom elaboratu, uz ispriku natjecateljima, zbog tehničke greške.

Dokumentacija se nalazi na dropboxu DaR-a pod :

NATJEČAJ BAŠKA / 8. OSTALA DOKUMENTACIJA / 3. UPU_1_BAŠKA_N1_1_DWG/ OSNOVNI DIO PLANA/ GRAFIČKI DIO

baska_odgovori

Ocjenjivački sud,

U Rijeci, 19.11.2015

Back To Top