skip to Main Content

PROJEKTNI NATJEČAJ ZA IZRADU URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA SEKUNDARNOG GRADSKOG SREDIŠTA RUJEVICA U RIJECI + Update 12.11. Odgovori na pitanja


GRAD RIJEKA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA provodi

NATJEČAJ ZA IZRADU URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA SEKUNDARNOG GRADSKOG SREDIŠTA RUJEVICA U RIJECI

Vrsta natječaja: javni, opći, u jednom stupnju, II. stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju, projektni natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja.

Raspisivač i investitor je GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51000 Rijeka, OIB: 54382731928, tel.: +385 51 209 333, web: www.rijeka.hr. Odgovorna osoba je gradonačelnik Marko Filipović, dipl. ing. građ., tel.: +385 51 209 527, e-mail: gradonacelnik@rijeka.hr.

Provoditelj je DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR), Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB: 02738753386, tel.: +385 (0) 95 391 1235 e-mail: info@d-a-r.hr, web: www.d-a-r.hr. Odgovorna osoba je predsjednik Gorana Stipeč Brlić, mag.ing.arch., tel.: +385 (0) 95 391 1235, e-mail: info@d-a-r.hr.

Autor natječajnog elaborata je Igor Rožić, dipl. ing. arh., ovl. arh. urb., Rožić arhitekti i partneri d.o.o., Đure Šporera 8, 51000 Rijeka, OIB: 70765161437, u suradnji s Odjelom gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke.

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 112-21/RI-UA/NJN.

Evidencijski broj iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 01-01-07/2021
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

Predmet natječaja je izrada urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica u Rijeci te odabir najkvalitetnijeg stručnog rješenja, koje će poslužiti kao podloga za izradu urbanističkog plana uređenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica. Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama izrade dokumenta prostornog uređenja, na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, s autorom prvonagrađenog rada.

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke osobe, i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova, bez obzira na mjesto prebivališta/sjedišta. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica ili ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može ostvariti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru arhitekata.

Na natječaju ne smiju sudjelovati osobe, koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda, a osobito: članovi Ocjenjivačkog suda i njihovi zamjenici, Tajnik natječaja, članovi Tehničke komisije, izrađivači Natječajnog zadatka, kao i njihovi bliski srodnici u prvom i drugom koljenu, bračni ili izvanbračni drugovi, neposredni suradnici (podređeni i nadređeni) te osobe koje su na bilo koji način imale uvid u natječajnu dokumentaciju prije javne objave natječaja.

Natječajni zadatak (tekstualni i grafički dijelovi) na raspolaganju je u digitalnom obliku i može se preuzeti na poveznici https://www.rijeka.hr/dokumentacija/Natjecaj_sekundarno_srediste_rujevica.zip , a uvjeti natječaja/dokumentacija o nabavi na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5547273

Rokovi

Početak natječaja je 08. listopada 2021. godine. Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja zaključno sa 29. listopada 2021. godine. Odgovori će biti objavljeni do 12. studenoga 2021. godine.
Rok za dostavu natječajnih radova na adresu Provoditelja natječaja je, neovisno o načinu dostave, 14. siječnja 2022. do 18,00 sati.
Eventualne promjene roka će biti objavljene na mrežnim stranicama EOJN-a te na mrežnim stranicama Raspisivača www.rijeka.hr i Provoditelja natječaja www.d-a-r.hr.

Članovi i zamjenik člana ocjenjivačkog suda, tehnička komisija i tajnik

Ocjenjivački sud čine:

 • dr. sc. Tihomir Jukić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt i ovlašteni arhitekt urbanist – predsjednik ocjenjivačkog suda;
 • Igor Rožić, dipl.ing.arh, ovlašteni arhitekt i ovlašteni arhitekt urbanist;
 • Dario Gabrić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt i ovlašteni arhitekt urbanist;
 • Damir Pavlić, dipl.oec.;
 • sc. Srđan Škunca, dipl.ing.arh. i građ..

Zamjenica člana ocjenjivačkog suda je Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica i ovlaštena arhitektica urbanistica.

Tehničku komisiju čine Ivna Grabovac, mag.ing.arch. i Marko Liović, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt.

Tajnica natječaja je Petra Karuza, mag.ing.arch., ovlaštena arhitektica.

Ocjenjivački sud će odrediti pet (5) najuspješnijih radova te će se njihovim autorima dodijeliti nagrade, čiji su neto iznosi:

 • 96.000,00 kuna;
 • 60.000,00 kuna;
 • 36.000,00 kuna;
 • 28.800,00 kuna;
 • 19.200,00 kuna.

Iz postupka ocjenjivanja bit će isključeni radovi:

 • koji su predani poslije roka navedenog u Uvjetima natječaja,
 • koji ne sadrže valjane priloge navedene u Uvjetima natječaja,
 • čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima natječaja (sukladno Prilogu 4. Uvjeta natječaja),
 • koji nisu u skladu s drugim uvjetima natječaja i programom za provedbu natječaja (Natječajnim zadatkom).

Pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:

 • prepoznatljivost (fizionomska, morfološka, tipološka) koja proizlazi iz namjene lokacije kao planiranog sekundarnog gradskog središta,
 • potencijal integracije urbanističkog rješenja sekundarnog gradskog centra s postojećim značajnim sadržajima u prostoru (gradska zaobilaznica, Islamski centar, nogometni kamp Rujevica, izvedeni i planirani stambeni i drugi sadržaji),
 • otvorenost koncepta za daljnju sadržajnu i funkcionalnu nadogradnju, kao i njegov odraz na urbanom kontekstu,
 • utjecaj prostorno-oblikovnog i funkcionalnog rješenja na određenje urbanog konteksta podizanjem njegove kvalitete,
 • kreiranje novih krajobraznih i ambijentalnih vrijednosti unutar područja obuhvata,
 • tehničku uvjerljivost i izvedivost rješenja,
 • etapnost rješenja,
 • racionalnost i ekonomičnost rješenja.

Procijenjena vrijednost nabave daljnje prostorno-planske dokumentacije temelji se na procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama izrade dokumenta prostornog uređenja, koja iznosi 550.000,00 kuna neto, tj. aproksimativno 687.500,00 bruto. Ugovor o javnim uslugama obuhvaća izradu urbanističkog plana uređenja te svih eventualno potrebnih stručnih podloga.

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.

Natječaj je objavljen u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN, broj 85/14.) i Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16.), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

Link za preuzimanje uvjeta natječaja/dokumentacije o nabavi:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5547273

Link za preuzimanje natječajnog zadatka:
Back To Top