skip to Main Content

Odgovori i dopuna odgovora na postavljena pitanja_natječaj Obalni pojas Malinska

Arhitektonsko-urbanistički, javni, opći, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju natječaj za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska

Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: 1/2015

Registarski broj natječaja: 6-14/MA-UA/NJN

 

Dopuna odgovora Ocjenjivačkog suda 05.03. 2015.

Poštovani , Prilikom pripreme odgovora došlo je tehničke pogreške kojom nije obuhvaćeno pojašenjenje u vezi sheme očekivanih prikaza obalnog područja i njihova mjerila, te stoga još jednom dostavljamo svim natjecateljima:

1- kartu “6. Shema prikaza obalnog pojasa” s naznačenim okvirima i definiranim mjerilima;

2- “VI. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA” sa sadržajem grafičkih priloga “6.1. NACRTI (format B1)” koji su obvezni dio sadržaja natječajnog rada i sadržajem tekstualnog priloga “6.2. TEKSTUALNI DIO (format A4)” ;

Još se jednom ispričavamo natjecateljima.

OCJENJIVAČKI SUD

 

VI. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

Natjecatelj prema priloženom Programu i Uvjetima natječaja izrađuje idejno arhitektonsko rješenje koje sadrži priloge i to:

6.1. NACRTI (format B1)

1. Urbanističko-arhitektonsko rješenje cjeline zahvata obalnog pojasa M 1:1000

2. Prikaz Urbanističko-arhitektonsko rješenje po zonama urbaniteta M 1:500

3. Prikaz Urbanističko-arhitektonsko rješenje po zonama urbaniteta M 1:500

4. Prikaz Urbanističko-arhitektonsko rješenje po zonama urbaniteta M 1:500

U grafičkim listovima: 2,3 i 4 (ili 1) prikazati i:

*** Idejna arhitektonska rješenja građevina: M 1:200 paviljona, simbolnog obilježja na lukobranu, i sl. obrada površina, krajobrazne koncepcije i urbane opreme / tlocrti / karakteristični presjeci / pročelja / prostorni prikazi

*** Prostorni prikazi / fotomontaža na zadanoj fotografiji

6.2. TEKSTUALNI DIO (format A4)

– Popis svih priloga natječajnog rada;

– Obrazloženje koncepta i prostorno-funkcionalne organizacija;

– Tehnički opis – opis rada s obveznim osvrtom na materijale, konstrukcije;

– Iskaze prostornih parametara;

– Procjenu proračunskog iznosa građenja parternih elemenata I građevina

_______________________________________________________________________________________________________

 

Općina Malinska-Dubašnica
Natječaj za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska 1

_Pitanja i Odgovori 6-14/MA-UA/NJN

Arhitektonsko-urbanistički, javni, opći, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju natječaj za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska

Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: 1/2015
Registarski broj natječaja: 6-14/MA-UA/NJN

Pitanja natjecatelja Odgovori Ocjenjivačkog suda 16.2. 2015.

1.
U propisanom roku za postavljanje pitanja prve objave Natječaja – do petka, 2. siječnja 2015. – nije
pristigao ni jedan upit s pitanjima.
2.
Izvan propisanog roka za postavljanje pitanja – u petka, 9. siječnja 2015. – je pristigao je jedan upit.
Iako je upit pristigao izvan propisanog roka Ocjenjivački sud je odgovorio na postavljena pitanja.
3.
U novoobjavljenom roku za postavljanje pitanja prve objave Natječaja – do petka, 6. veljače 2015. –
pristigla su dva upita s pitanjima.
2.1. Upit_1 / pristigao u petak, 9. siječnja 2015.


Postovani,
zainteresiran sam za sudjelovanje na natjecaju za obalni pojas centra Malinske.
Iz propozicija natjecaja nije mi sasvim jasno tko ima pravo sudjelovati na natjecaju, to jest treba li jedan
od autora traziti privremeni upis u HKA, ili ne.
Ja sam Hrvatski drzavljanin, ali imam nizozemsku diplomu (mag.ing.arch) i clan sam nizozemske komore
arhitekata. Zanima me mogu li sudjelovati natjecaju ili trebam li traziti privremeni upis u HKA.
Unaprijed hvala na odgovoru.


Odgovor Ocjenjivačkog suda od 15.1.2015.


Poštovani,
Iako je pitanje pristiglo izvan propisanog roka za postavljanje pitanja Ocjenjivački sud vam prosljeđuje
odgovor, a koji glasi:
U Natječajnom elaboratu, u poglavlju 18. OPĆIH UVJETA, definirano je tko smije sudjelovati u ovom
natječaju. Poglavlje glasi: 1.8. PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke ili pravne osobe bez obzira na
mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt, dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru. Mjesto sjedišta/prebivališta nije uvjetovano, ali je propisan uvjet sudjelovanja na natječaju članstvo u Hrvatskoj komori arhitekata – za strane se državljane, ovlaštene arhitekte, traži se privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru. Dakle, akcent potonjeg uvjeta je na članstvu HKA, a ne na državljanstvu ili mjestu sjedišta/prebivališta. Državljanstvo se ne može izjednačiti s članstvom državne komore i ne postoji institut automatizma po tom kriteriju.

Postavljač pitanja nije član HKA. Budući da postavljač pitanja ispunjava sve ostale uvjete: mag.ing.arch. i
član je nizozemske komore arhitekata, dakle ovlašteni je arhitekt, za sudjelovanje na raspisanom
natječaju morati će zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru Arhitekata.


3.1. Upit_2 / pristigao u nedjelju, 1. veljače 2015


Dear Sir\Madam,
Sub: Urban-architectural design of the coastal belt the village center krk
Tender No.: 2014/S 012-0058623
Euclid Infotech is a company based in Mumbai, India. We are interested in participating in the tender mentioned
above hence want to get more information about the same.
Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you to provide us
the following details before we buy the document:
1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials
required.
2) Soft Copy of the Tender Document through email.
3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.
4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines
5) Estimated Budget for this Purchase
6) Any Extension of Bidding Deadline?
7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes
We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our purview.
Also we would like to be informed of future tenders from your organization. Hence, we request you to add
our name to your bidder’s list and do inform us about upcoming Projects, Tenders.
We will be highly obliged if you can send us your complete & latest contact information. This will help us
reaching to you faster.
Please revert back to this same mail .
Thanks and Regards


Odgovor Ocjenjivačkog suda:


Odgovori na postavljena pitanja nalaze se u (1.) OPĆIM UVJETIMA NATJEČAJA.

3.1. Upit_3 / pristigao u petak, 6. veljače 2015.


PODLOGE
1. Može li se dostaviti batimetrija morskog dna – dubine morskog dna u predviđenom zahvatu obuhvata
Natječaja – akvatorij?
2. Postoji li geomehanika ili geologija podmorja – ukoliko se radila prilikom prethodnih radova izrade
luke i gatova? Ukoliko postoji može li ona biti relevantan izvor podataka temeljem kojih se može planirati
nasipavanje obale na svim predviđenim lokalitetima? Ukoliko ne postoji, koja tipologije tla se očekuju na
planiranim mjestima izvođenja nasipavanja obale?
3. U Malinskoj su pri prethodnim nasipavanjima obale na pojedinim mjestima nastala oštećenja
utjecajem vjetrova i valova. Koji su glavni smjerovi vjetra i morskih struja koji uzrokuju ta oštećenja? Postoji
li i da li je moguće dobiti studiju ili analizu morskih struja i ruže glavnih vjetrova (snaga, učestalost i
smjer)? Ako ne postoji, da li je moguće dobiti mišljenje Lučke uprave na navedeni upit?
4. Da li je dužina glavnog mula / lukobrana / trenutačnog nasipa određena nekom prethodnom studijom,
projektom ili rješenjem ili je moguće te elemente (oblik, širinu i dužinu) prilagoditi konceptu?
5. Koji je tip plovila planiran na lukobranu, odnosno do koje dubine gaza, dužine i sl.?
PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA
6. U Programu natječaja izostavljeno je pozivanje na važeći PPUO Malinska-Dubašnica – ciljane
izmjene i dopune SN 09/2013, da li je ovaj Program natječaja usklađen s navedenom važećom planskom
dokumentacijom?
7. U Programu natječaja stoji:
Odabrano idejno urbanističko-arhitektonsko natječajno rješenje biti će jedna od osnova za izradu programa
urbanistickog plana uređenja: UPU 1: Malinska, Radici (GP-1).
S obzirom da je UPU1 Malinska, Radići (GP-1) donešen i na snazi (SN14/13), s dvije ciljane izmjene i
dopune, da li je potrebno poštivati odredbe iz važećeg UPU-a ili je namjera ovog Natječajnog rješenja da
se ide u nove izmjene i dopune UPU1 (ne)ovisno o propisanim uvjetima iz prostorno-planske dokumentacije?
LOKACIJA
8. Da li postoji plan, projekt i vremenski okvir izgradnje/proširenja turističkih smještaja na lokaciji
uvala Draga oznake T1-4 – Malin (PPUO 09/13)? Da li je zemljište na predviđenoj lokaciji privatno vlasništvo?
DOKUMENTACIJA
9. Traži se izrada Prostornih prikaza / fotomontaže na zadanoj fotografiji – koja je to zadana fotografija
i da li se ona može dobiti kao zasebna datoteka u većoj rezoluciji?
Odgovor Ocjenjivačkog suda
1./2./3. Cilj javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja je dobiti idejno kvalitetno, optimalno i
sveobuhvatno rješenje važnog centralnog javnog prostora naselja (područje obuhvata) – obalnog pojasa
centra naselja te pripadajućeg akvatorija. Kontekstualnom korespodencijom programskih želja i prostornih
mogućnosti mora se unaprijediti sadašnji funkcionalni-prostorni disbalans obala-zaleđe te definirati
smjernice dugoročnijeg razvojnog iskoraka u smislu dimenzioniranja novog obalnog formata.
Za područje Općina Malinska-Dubašnica nisu izrađene posebne mareografske studije i istraživanja.
Realizacija odabranog rješenja odvijati će se etapno i biti će biti usklađena s postavljenim društvenim
prioritetima i realnim financijskim mogućnostima. Ukratko, riječ je o dugoročnom razvojnom projektu.
Svim plansko-realizacijskim projektima prethoditi će izrada svih potrebnih istraživačko-analitičkih studija i
elaborata.
Hidrografski i hidrometeorološki podaci Kvarnerskog zaljeva i otoka Krka – zone Malinska – javno su
dostupni podaci nadležnih institucija.
Ruža vjetrova “… dominiraju jugoistočni, južni i sjeverozapadni vjetrovi. Jugo i levant su vjetrovi južnog i
jugoistočnog kvadranta i izraženi uglavnom u hladnoj polovici godine. Po svojim su karakteristikama
vlažni i topli. Prosječna im je jačina 1,7, odnosno 2,4 bofora. Sjeverozapadni vjetar zvan maestral puše
pretežno u toplije doba godine i ima osvježavajući karakter. Isto tako, pretežno utoplijem dijelu godine,
puše i jugozapadni vjetar zvan pulenat, koji ponekad ima i olujnu snagu. Prosječna mu je jačina 2,2
bofora. Sjeverni vjetar zove se tramontana i ima manju čestinu, ali je na ovoj obali dosta jak. Više puše u
hladnoj polovici godine, dok se ljeti ponekad javlja i kao olujni vjetar. (citat)
Izvor: Dr.sc.Hrvoje Turk, izv.profesor; Helena Turk-Šarić, profesor geografije; Pomorske veze i turistička
valorizacija Malinske ((ISSN 0554-6397; UDK 338.48(497.5-2 Malinska); 2002)); Pomorski zbornik
40/2002.. Grafički prikaz ruže vjetrova u prilogu.
4. U Program za provedbu natječaja (7_Programski zadaci; _Programski zadaci prema zonama
zahvata ; Zona 1) navedeno je:
_Izgradnja lukobrana podrazumijeva u principu konačnu građevinsku konsolidaciju nasipa uz definiranja
njegovih novih gabarita. Dimenzioniranja lukobrana proizlazi iz potreba po poboljša nju i povećanju lučkih
kapaciteta reorganizacijom funkcionalnih dijelova te samim povećanjem njenog akvatorija.
_Dužina lukobrana i širina njegovog profila nije određena – signatura zone u grafičkom prikazu list-4:
Programske smjernice ne predstavlja granicu obvezujućeg obuhvata u akvatoriju.
_Natječajnim rješenjem, prilikom određivanja novih dimenzija lukobrana, s lučke strane mora se planirati
dio za operativnu obalu dužine od 80 do 100m na kojoj će moći pristajati brodovi veće/adekvatne dužine.
Operativna obala mora biti dostupna za kolni promet.
_Širina predloženog profila lukobrana moraju biti utemeljene:
/ koncepcijom funkcionakne strukture profila (npr.: školjera / zaštita vanjska morske strane, aktivna
prometna zona: kolna, pješačka, manipulativna, zona izgradnje eventualnih društvenih, rekreacijskih ili
komercijalnih sadržaja, zona operatibne obale, itd.);
/ širinom kolnog prometnog koridora sukladno prometno-tehničkim standardima;
Elementi lukobrana mogu se ponuđenim konceptom prilagođavati, što će biti jedan od kriterija
ocjenjivanja s urbanističko-arhitektonskog, maritimno-hidrografskog i inženjerskog stajališta pristiglih
rješenja.
5. U Program za provedbu natječaja (7_Programski zadaci; _Programski zadaci prema zonama
zahvata ; Zona 1) navedeno je očekivana dužina operativne obale od 80 do 100m na kojoj će moći
pristajati brodovi veće/adekvatne dužine i gaza.
Luka Malinska je otočka luka lokalnog značaja otvorene za javni promet i u sustavu je luka lučkog
područja Županijske lučke uprave Krk. Operativni dio luke je dio luke namijenjen za privez i odvez plovila
u javnom pomorskom prometu, plovila za povremeni prijevoz putnika, teretnih plovila i ostalih plovnih
objekata i ribarskih plovila kada obavljaju djelatnost ukrcaja i iskrcaja.
Sadašnji Operativni gat je (dužine 50 metara, širine 8 metara, dubine uz gat od 2,5 do 4 metra, kapaciteta
priveza 4 manja broda) ne zadovoljava sadašnje potrebe kao i zbog svoje lokacije nema potencijal
fizičkog proširenja. Stoga će funkciju buduće operativne obale biti prenesena na lučku-unutrašnju stranu
lukobrana i dijela akvatorija.
Ovo pitanje nema jednoznačan odgovor, jer ovisi o konceptu organizacije lučkog akvatorija kojeg će
ponuditi natjecatelj. Načelno, novi koncept će poštivati zatečenu batimetriju, ili alternativno,
predložiti/implicirati produbljenje akvatorija – što će se ocjenjivati u procesu evaluacije pristiglih rješenja.
6. U Program za provedbu natječaja (1_Uvod, 6_Prostorno planska dokumentacija) navedeno je:
Odabrano natječajno rješenje poslužiti će, u prvom redu, kao verificirana stručna podloga i jedna od
osnova za izradu cjelovitog programa urbanističkog plana uređenja: UPU 1: Malinska, Radići (GP-1), po
potrebi i za prethodno usklađenje PPUO Malinska-Dubašnica, a zatim za izradu projektne dokumentacije
za realizaciju sukladno planu mogućnosti.
Izrada navedenog urbanističkog plana uređenja središnjeg dijela naselja, a kojim će se omogućiti
realizacija odabranog rješenja, biti će dio posebnog postupka – pravno i autorski nevezanog na postupak
predmetnog natječaja.
7. Iz vrste i programa natječaja jasna je njegova razvojna komponenta. Stoga je u Programu za
provedbu natječaja (1_Uvod, 6_Prostorno planska dokumentacija) navedeno je da će … odabrano
natječajno rješenje poslužiti, u prvom redu, kao verificirana stručna podloga i jedna od osnova za izradu
cjelovitog programa urbanističkog plana uređenja: UPU 1: Malinska, Radići (GP-1), a zatim za izradu
projektne dokumentacije za realizaciju sukladno planu mogućnosti.
Dakle, propozicijama se ne navode obveze poštivanja prostorno-planskih normi.
Odabranim rješenjem, odnosno usvojenom koncepcijom započeti će novi ciklus urbanističke artikulacije
naselja, što podrazumijeva i usklađenje svih nadležnih prostorno-planskih dokumenata.
8. Predmetno područje natječaja je obalni pojas centra naselja Malinska. Rješenjem će se
razmatrati cjeloviti prostor obalnog pojasa od zone Hotela Maestral do zone kupališta – Uvale Draga,
uključujući pripadajuće rekreacijske slobodne obalne akvatorije te akvatorij luke Malinska.
Širina kopnenog pojasa je determinirana namjenom javnog prostora do regulacijskih linija perimetralnih
fronti izgrađenih struktura i varira ovisno o lokacijama, odnosno zonama – rubnom izgradnjom, odnosno
granicama katastarskih čestica na kojima se ta izgradnja nalazi.
Granica traženog idejnog urbanističko-arhitektonskog u zoni kupališta – Uvale Draga je regulacijska linija
Ulice kralja Tomislava, dakle prostor jave-društvene domene.
Odluka je sudionika natječaja ukoliko će se predloženim idejnim rješenjem referirati i na projekcijski
prostor predmetnog zaleđa izvan granice obuhvata. Namjena prostora zaleđa determinirana je prostornoplanskom
dokumentacijom.
9. Fotografija za izradu Prostornog prikaza (fotomontaže na zadanoj fotografiji) bila je sastavni dio
natječajnog materijala. U prilogu će se zasebno dostaviti “fotografija za izradu Prostornog prikaza”.
Prilozi:
1 – Godišnja ruža vjetrova u Malinskoj  Ruza vjetrova RV M
2 – Fotografija za izradu prostornog prikaza (fotomontaže na zadanoj fotografiji) ( nalazi se u galeriji ovog posta ) 


Ocjenjivački sud

 

Back To Top