skip to Main Content

Natječaj za izradu idejnog likovnog i urbanističko-arhitektonskog rješenja spomen-obilježja Velebitskim junacima

Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata “Ajkula”
(USPDR Ajkula)

raspisuje i provodi

javni, otvoreni, u jednom stupnju i anonimni

N A T J E Č A J

ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG I URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA SPOMEN-OBILJEŽJA VELEBITSKIM JUNACIMA

(u Rizvanuši kraj Gospića) 

 

1. OPĆI UVJETI NATJEČAJA

1.1.      INVESTITOR, RASPISIVAČ I PROVODITELJ natječaja je: Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata “Ajkula” (u daljnjem tekstu: Raspisivač i Provoditelj)
Adresa: Kukuljanovo 205/b, 51227 Kukuljanovo
OIB: 12704620669
Mob: 091-228-9883
Internetska adresa: www.ajkula.hr
Adresa elektroničke pošte: info1@ajkula.hr
Odgovorna osoba Raspisivača i Provoditelja je: Perica Prpić, predsjednik USPDR Ajkula.
U predmetnom postupku natječaja, sukladno odredbi članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi, Raspisivač izjavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa u smislu  članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

1.2.      VRSTA NATJEČAJA
Javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju i anonimni, likovni i urbanističko-arhitektonski. Natječaj se provodi u skladu s glavom II. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/2013; u daljnjem tekstu Zakon o javnoj nabavi).

1.3.      SVRHA I CILJ natječaja su dobivanje kvalitetnih i stručno izrađenih prijedloga idejnog likovnog i urbanističko‐arhitektonskog rješenja i odabir najpovoljnijeg rješenja spomen-obilježja Velebitskim junacima.

1.4.      Procijenjena vrijednost: 50.000,00 kn – temelji se na iznosu nagradnog fonda i drugih obaveza Provoditelja i Organizatora.

1.5.      Pravo na sudjelovanje: sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju jedan od ova tri uvjeta:

            – umjetnici koju su realizirali najmanje tri (3) skulpture u javnom prostoru u suradnji s ovlaštenim arhitektom;

            – umjetnici sa završenom Likovnom akademijom u suradnji s ovlaštenim arhitektom;

            – umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću u priznatim galerijskim prostorima u Republici Hrvatskoj prema listi HZSU u suradnji s ovlaštenim arhitektom;

            – ovlašteni arhitekti.

            Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

1.6.      Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, sastavljač natječajnog zadatka, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici iz uže radne grupe svojim radom ne smiju sudjelovati na ovom natječaju.

1.7.      Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podaci o natječaju stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz prethodnu objavu na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave u Narodnim novinama, objavljuje isti dan bez odgode i na internetskoj stranici Raspisivača: www.ajkula.hr. Obavijest o Pozivu na natječaj bit će objavljena u “Narodnim novinama”. Obavijest o Pozivu na natječaj dostavlja se Hrvatskom društvu likovnih umjetnika, Društvu arhitekata Rijeka i ostalim regionalnim društvima arhitekata. Poziv na natječaj, program natječaja i rezultati natječaja objavljuju se na internetskoj stranici Društva arhitekata Rijeka: www.d‐a‐r.hr i bit će dostupni od dana objave do 10. siječnja 2014. godine.

3. ROKOVI

3.1.      Početak natječaja je 16. prosinca 2013.
            Predaja natječajnih radova 03. veljače 2014.
            Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 10. siječnja 2014.
R
ok za odgovore svim natjecateljima 18. siječnja 2014.
O
cjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 20. veljače 2014.

3.2.      Natjecateljima će se s Pozivom na natječaj staviti elektronički na raspolaganje Opći uvjeti natječaja s Programom natječaja i digitalne podloge.

3.3.      Pitanja se dostavljaju putem e-mail-a: info1@ajkula.hr. Odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici: www.ajkula.hr.

3.4.      Rok predaje natječajnih radova je 3. veljače  2014. godine do 17:00 sati, bez obzira na način dostave. Natječajni rad treba dostaviti na adresu: DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA, Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka.

3.5.      Anonimnost će se poštivati sve dok Ocjenjivački sud ne opiše natječajne radove i ne donese svoje mišljenje ili odluku. Odluka, mišljenje, izvješće i zapisnici dostavljaju se Raspisivaču na daljnje postupanje. Ovlašteni predstavnici Raspisivača, nakon zaprimanja odluke Ocjenjivačkog suda, pristupaju utvrđivanju sposobnosti prvorangiranog natjecatelja u skladu s formalno‐pravnim uvjetima iz natječajne dokumentacije (Općih uvjeta natječaja). Raspisivač donosi Odluku o odabiru i dostavlja je svim natjecateljima. O rezultatima natječaja Raspisivač izvješćuje javnost i obavijest o rezultatima natječaja objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave, u rokovima propisanim Zakonom o javnoj nabavi.

3.6.      Svi natječajni radovi bit će prezentirani na izložbi natječajnih radova nakon objave rezultata natječaja. O datumu i mjestu održavanja izložbe natjecatelji će biti  obaviješteni na internetskim stranicama  www.ajkula.hr i www.d-a-r.hr.

3.7.      Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dana od završetka izložbe, nakon čega Raspisivač ne odgovara za radove.

4. NAGRADE

4.1.      Ako do određenog roka prispije najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada       20.000,00 kn
II. nagrada      10.000,00 kn
Ako stigne manji broj radova Ocjenjivački sud može odlučiti o proporcionalnom smanjenju broja i fonda nagrada.

4.2.      Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

4.3.      Investitor će s autorom čiji rad bude proglašen najboljim nastaviti suradnju na samom izvođenju spomen-obilježja.

5. OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu natječajnih radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od sedam (7) članova.

Ocjenjivački sud:
1. Perica Prpić, predsjednik Ocjenjivačkog suda
2. Robert Hasija, član udruge USPDR “Alfa”
3. dr.sc. Idis Turato, dipl.ing.arh.
4. Željko Bistrović, konzervator
5. Tihomil Kreitmayer, dipl.ing.arh.
6. Želimir Hladnik, akademski kipar
7. Marin Račić, dipl.ing.arh.

Zamjenski član Ocjenjivačkog suda:
1. Ivan Sarađen, član udruge USPDR “Ajkula”

Tehnička komisija:
1. Ana Staničić, dipl.ing.arh.
2. Oliver Čikeš, dipl.ing.arh.
3. Damir Milković, dipl.ing.građ

Tajnica natječaja:
Emilijana Obrić, izvršna tajnica Društva arhitekata Rijeka
Mob: 099-66-555-67
E-mail: emilijana@d-a-r.hr  

6. DOKUMENTACIJA

Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje dokumentaciju koja sadrži slijedeće:

1. Opći uvjeti natječaja
2. Programski zadatak – programske smjernice za izradu likovnog i urbanističko–arhitektonskog rješenja
3. Grafički prilozi:
3.1. Posebna geodetska podloga (dwg)
3.2. Znakovi, obilježja i grbovi (jpg)
4. Fotodokumentacija

7. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

Natjecatelj prema priloženom Programu i Općim uvjetima natječaja izrađuje idejno likovno i arhitektonsko-urbanističko rješenje koje sadrži priloge i to:

7.1.      Tekstualni dio
7.1.1.   Tehnički opis ‐ opis rada s obveznim osvrtom na materijale, konstrukciju i način izvedbe – do 3 kartice teksta, cca do 4800 znakova bez proreda.
7.1.2.   Procjena troškova izvedbe
7.1.3.   Popis svih priloga natječajnog rada. Tekstualni dio treba sadržavati umanjene sve grafičke priloge natječajnog rada. Tekstualno obrazloženje može sadržavati skice i druge grafičke priloge.
7.2.      Grafički dio
7.2.1.   Situacija – prostorna koncepcija MJ 1:200
7.2.2.   Tlocrt(i) MJ 1:50
7.2.3.   Karakterističan presjek(ci) MJ 1:50
7.2.4.   Pogledi – najmanje 2 okomita MJ 1:50
7.2.5.   Detalj(i) MJ 1:5 ili manje
7.2.6.   Prostorni prikaz – minimalno jedan (1) te ostali prostorni prikazi po izboru natjecatelja
7.3.      Model (maketa) rješenja MJ 1:20
7.4.      CD sa svim prilozima u pdf formatu

U omotu natječajnog rada potrebno je priložiti popis svih priloga natječajnog rada. Svi prilozi van ovog popisa bit će izdvojeni od strane Tehničke komisije i neće biti predmetom razmatranja Ocjenjivačkog suda.

8. KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

            – primjenjivost rješenja na niz različitih lokacija na kojima će se postaviti obilježje bez dodatnih intervencija u samom rješenju,

            – estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja,

            – racionalnost i ekonomičnost rješenja

9. OPREMA NATJEČAJNOG RADA

9.1.      Natjecatelj sve dijelove svojeg natječajnog rada mora označiti istom oznakom. Oznaka se mora sastojati od šest (6) različitih arapskih brojeva i nalaziti se na svakom listu i tekstu u desnom gornjem uglu. Ne smije biti viša od jednog centimetra, ni duža od šest centimetara. Redni broj pod kojim je natječajni rad zaprimljen nije šifra rada.

9.2.      Grafički dio predaje se na najviše dva (2) lista formata 70/100 cm (okomito – portrait),    a tekstualni dio rada (A4 vodoravno – landscape), uvezan spiralnim uvezom, u tri (3) primjerka. Uz tekstualno obrazloženje treba uvezati i sve listove s nacrtima smanjenim na format A4. Svi grafički prilozi predaju se nekaširani u zapečaćenom omotu.

9.3.      Model (maketa) rješenja predaje se odgovarajuće zaštićena i zapečaćena.

9.4.      Svi grafički i tekstualni prilozi (preporuka pdf format) predaju se i na CDROM mediju, zatvorenom u tvrdi omot. Zbog prezentiranja na internetskim stranicama, molimo da pripremite natječajni rad i u tiff, jpeg ili png formatu veličine 72 dpi.

9.5.      Natječajni rad kao anonimni predaje se u zapečaćenom omotu bez oznaka zajedno uz dvije (2) zapečaćene, neprozirne omotnice označene naslovima “AUTOR” i “ADRESA ZA OBAVIJESTI” koji se u jednoj zatvorenoj pošiljci dostavljaju Raspisivaču.

9.6.      Zatvorenu pošiljku s natječajnim radom i dvije neprozirne omotnice potrebno je nasloviti na adresu:

DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA
Ivana Dežmana 2a
51000 Rijeka

Na pošiljci mora biti naznačeno:
– naziv i adresa
– naziv „natječaj za izradu idejnog likovnog i urbanističko-arhitektonskog rješenja spomen-obilježja Velebitskim junacima“
– naznaka „ne otvaraj“

9.7.      Omotnica s natpisom ”AUTOR”

9.7.1.   Izjavu natjecatelja u kojoj se moraju navesti imena i adrese autora natječajnog rada, te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada. Pravne osobe, partnerstva i radne udruge moraju uz navedeno navesti i opunomoćenika u zastupanju. Izjavu potpisuju svi autori, a u slučaju pravne osobe, partnerstva ili radne udruge barem opunomoćenik.

9.7.2.   Uz navedenu Izjavu, omotnica s natpisom “AUTOR” sadrži i slijedeće podatke:

a) za isplatu pojedincima:
‐ ime/imena autora, te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada s adresom i brojem telefona;
‐ OIB broj i naziv porezne uprave kojoj se plaća porez;
‐ broj i naziv banke te broj žiro računa; vrsta poreznih obveza koje treba podmiriti;
‐ izjava o podjeli nagrada u postocima (vlastoručno potpisana od svih autora natječajnog rada, te suradnika i stručnjaka uključenih u njegovu izradu).

b) za isplatu na tvrtku:
‐ ime/imena autora s adresom i brojem telefona;‐ naziv tvrtke, te broj žiro računa i OIB;
‐ izjava autora o isplati honorara na žiro‐račun tvrtke, potpisana od svih autora.

9.8.      Omotnica s natpisom ”ADRESA ZA OBAVIJEST”
‐ ime, adresa i broj telefona kontakt osobe u vezi povrata rada i za dostavu obavijesti
– izjavu kojom se NE pristaje na objavu imena autora nakon završetka natječaja, ako rad nije nagrađen. Ukoliko te izjave nema, smatrat će se da autor pristaje na objavu imena.

9.9.      Omotnice s nazivom “AUTOR” I “ADRESA ZA OBAVIJEST” otvara Ocjenjivački sud, nakon završetka rada na žiriranju, provjeri prava na sudjelovanje i dodjeli nagrada, te nakon izrade obrazloženja za sve radove.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

10.1.    Predajom rada autor pristaje na Uvjete natječaja, na javno izlaganje i publiciranje rada. Natjecatelj je za sve vrijeme natječaja dužan držati svoj rad anonimnim, do objave rezultata natječaja.

10.2.    Grafičku dokumentaciju priloženu u podlogama natječaja natjecatelj smije koristiti isključivo u svrhu izrade natječajnog rada.

10.3.    Raspisivač i Provoditelj natječaja ne odgovara za oštećenja natječajnih radova nastala transportom, radom Ocjenjivačkog suda te postavljanjem izložbe natječajnih radova.

10.4.    Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava sva autorska prava u svezi s istim. Raspisivač  natječaja dodjelom nagrade natječajnog rada stječe vlasništvo nad tim primjercima nagrađenih i otkupljenih radova.

10.5.    Autor prvonagrađenog rada i Raspisivač natječaja dužni su postupati u skladu sa zaključcima Ocjenjivačkog suda, a u svezi daljnje realizacije prvonagrađenog rada. Autor rada usvojenog za realizaciju obvezuje se u suradnji s Raspisivačem sudjelovati u izradi izvedbene tehničke dokumentacije što će se regulirati posebnim ugovorom između Raspisivača i Autora. Raspisivač se obvezuje isticati ime Autora u svim objavama i prikazima odabranog natječajnog rada.

10.6.    Raspisivač i Provoditelj natječaja će, po završetku natječaja, natječajne radove prezentirati putem javne izložbe, internetskih stranica i “Protokola  Ocjenjivačkog suda o rezultatima natječaja”

10.7.    Evidencijski broj nabave: 1/13

10.8.    Ukoliko se natjecatelj želi žaliti radi kršenja objavljenog i utvrđenog postupka ili postupanja Ocjenjivačkog suda može se obratiti Raspisivaču, te ostvariti pravo dodatne provjere gore navedenog. Tijelo nadležno za žalbeni postupak je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb. Sukladno članku 153. Zakona o javnoj nabavi rok za žalbu iznosi deset (10) dana od dana primitka dokumentacije ili odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu natjecatelja ili ponuditelja u odnosu na radnje, odluke, postupke i propuštanja radnje naručitelja, koje je na temelju ovoga Zakona trebalo obaviti odnosno druge radnje kojom je povrijeđeno subjektivno pravo natjecatelja ili ponuditelja. Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom ili arbitražom, a u slučaju da se ne riješe, u nadležnosti su Trgovačkog suda u Rijeci.

10.9.    Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku.

 

PRILOZI ZA PREUZIMANJE:

1. Opći uvjeti natječaja
2. Program natječaja
3.1. Posebna geodetska podloga
3.2. Znakovi, obilježja i grbovi
4. Fotodokumentacija

Rizvanusa_oznake_fotodokumentacija_resize

Rizvanusa_01_resize  Rizvanusa_02_resize

Rizvanusa_03_resize  Rizvanusa_04_resize

Rizvanusa_05_resize  Rizvanusa_06_resize

Rizvanusa_07_resize  Rizvanusa_08_resize

Back To Top