skip to Main Content

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za novu zgradu Centar za posjetitelje „Centar pavlina“ Lepoglava

GRAD LEPOGLAVA

raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)

organizira i provodi

Arhitektonsko-urbanistički, opći, jednostupanjski za realizaciju

NATJEČAJ

za izradu

idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za novu zgradu

Centar za posjetitelje „Centar pavlina“ Lepoglava

Registarski broj natječaja: 5-14/LP-UA/NJN

Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: B-39/14

centar pavlina_ lepoglava

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, OIB: 79368224789, Internetska

adresa: http://www.lepoglava.hr/ kojeg zastupa gradonačelnik Marijan Škvarić, dipl.ing.,

Telefon: +385 (0)42/770-410, Fax: +385 (0)42/770-419, E-mail: lepoglava@lepoglava.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Ulica hrvatskih branitelja 1, 42 000 Varaždin, OIB:

97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Antonija

Bogadi, dipl.ing.arh., Telefon: +385 098 818 174, E-mail: antonija.bogadi@gmail.com

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Svrha i cilj natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja za

novu zgradu Centar za posjetitelje „Centar pavlina“ Lepoglava, kojim će se odrediti i

cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja.

Natječaj je pokrenut iz želje i potrebe za jačanjem identiteta Grada Lepoglave na način

obnavljanja i jačanja povijesnog naslijeđa koje je sadržano u životu i sjećanju lokalne

zajednice – novi Centar za posjetitelje mora sačuvati, zaštititi te po mogućnosti i stvoriti novi

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE:

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član

autorskog tima ili autor pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt učlanjen u Hrvatsku

komoru arhitekata sukladno hrvatskim propisima. Mogućnost sudjelovanja stranih natjecatelja

definirana je Općim uvjetima natječaja.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s

Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, sastavljač

natječajnog zadatka, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici iz uže radne grupe svojim radom

ne smiju sudjelovati u ovom natječaju.

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ:

Natječaj će se provoditi na hrvatskom jeziku.

Natjecateljima se stavlja na raspolaganje slijedeća dokumentacija:

PROGRAM ZA PROVEDBU NATJEČAJA (tekstualni i grafički dio).

Natječajna podloga pripremljena je na digitalnom mediju, te je natjecatelji mogu preuzeti u

digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu registraciju (ostavljanje osobnih podataka – ime

i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: davnatjecajczp@gmail.com,

nakon čega će im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natječajne podloge u

digitalnom obliku preuzeti s poslužitelja. Ukoliko natjecatelj traži natječajnu podlogu i u

analognom obliku, ista će biti dostavljena natjecatelju poštom.

Izrađivači Natječajnog elaborata su: Antonija Bogadi, dipl.ing.arh., Ulica hrvatskih branitelja

1, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: antonija.bogadi@gmail.com, OIB: 27769951480 i Maja

Kireta, dip.ing.arh., Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa:

maja.kireta77@gmail.com, OIB: 45110376426.

Početak natječaja: 22.12.2014. god.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 9.01.2015. god.

Rok za davanje odgovora na pitanja: 20.01.2015. god.

Rok, način i vrijeme predaje natječajnih radova: 23.02.2015. god. do 14 sati ukoliko se rad

predaje osobno, a u slučaju slanja poštom, pošiljka na pošti treba biti zaprimljena na isti

Predaja natječajnih radova i adresa za slanje istih je: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića

12, 42250 Lepoglava, s naznakom „NE OTVARAJ – Natječajni rad za Centar pavlina

Lepoglava“. Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime pošiljatelja i/ili

nalijepljena povratnica s imenom pošiljatelja. Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a

iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime, prezime,

naziv i adresa koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod ˝pošiljatelj˝ ne

smiju u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano

na autora natječajnog rada niti upućivati na autora natječajnog rada.

OCJENJIVAČKI SUD, STRUČNI SAVJETNIK, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNICA:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

1. Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh, predstavnica provoditelja – predsjednica Ocjenjivačkog suda

2. Marijan Škvarić, dipl.ing, predstavnik raspisivača

3. Emilija Vlahek, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, predstavnica provoditelja

4. Dragana Lucija Ratković Aydemir, mag. str. povijesti umjetnosti, predstavnica raspisivača

5. Željko Trstenjak, dipl.ing.arh, predstavnik provoditelja

Margareta Zidar, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, predstavnica provoditelja

1. Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, predstavnica raspisivača

2. Antonija Bogadi, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

1. Tanja Martinec, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

Ako do određenog roka prispije najmanje tri (3) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju

Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu

Nagrade prema redoslijedu

Broj nagrada Neto iznos

I. nagrada 1 75.000,00 kn

II. nagrada 1 50.000,00 kn

III. nagrada 1 25.000,00 kn

UKUPNO 3 150.000,00 kn

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga),

pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati slijedeće Osnovne kriterije:

– Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst

– Prostorna i oblikovna kvaliteta

– Harmonija s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima kompleksa bivšeg

– Racionalnost i ekonomičnost rješenja

– Svi nagrađeni i otkupljeni radovi moraju biti provedivi.

UGOVARANJE DALJNJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROCIJENJENA

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim

uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt s

pripadajućim troškovnicima za potrebe javne nabave radova) sukladno članku 45. stavak 4.

točka 2. Zakona o javnoj nabavi. Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom

iznosu nagrada i isplata po „Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore

arhitekata“, uključujući procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama. Ugovor o

uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije namjerava se sklopiti na temelju

pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s prvo nagrađenim pod uvjetima

da ima dokazane sposobnosti propisane Zakonom o javnoj nabavi. Procijenjena vrijednosti

Ugovora o uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije iznosi 600.000,00 kn s

uključenim PDV-om. Procijenjena vrijednost nabave: 787.500,00 kn s PDV-om.

 

opće uvjete natječaja preuzmite na linku: opći_uvjeti_centar_pavlina_ 2014_12_18

Back To Top