skip to Main Content

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja DVIJE POSLOVNE ZGRADE S TRGOVAČKIM I USLUŽNIM SADRŽAJIMA NA LOKACIJI RADNIČKA CESTA, ZAGREB

Opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti
NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
DVIJE POSLOVNE ZGRADE S TRGOVAČKIM I USLUŽNIM SADRŽAJIMA
NA LOKACIJI RADNIČKA CESTA BB, ZAGREB, k.č. 2681/1 i 2681/2 K.o. Žitnjak

Registracijski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata  102-20/ZG-IUA/N

RASPISIVAČ I NARUČITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Raspisivač)
M nekretnine d.o.o.,
Lučki prilaz 2, 31000 Osijek
OIB: 54880441462
telefon: +385 31 200 655
odgovorna osoba: Mato Škojo, director

ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Provoditelj)
Studio A d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb
OIB: 75866788318
Tel: +385 1 455 11 44
Mob: +385 98 298 386
E-mail: nenad.kondza@gin.hr
Odgovorna osoba Provoditelja: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
Studio A d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb; OIB 75866788318.
Autor programa je Bogomir Hrnčić, ovlašteni arhitekt
Adresa elektroničke pošte: bogomir.hrncic@gin.hrmob: + 385 98 298 387
Autor Uvjeta natječaja je Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt.
Adresa elektronske pošte: nenad.kondza@gin.hr;  mob: + 385 98 298 386

VRSTA NATJEČAJA
Opći,u jednom stupnju, anonimni,za realizaciju,1.stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja DVIJE POSLOVNE ZGRADE S TRGOVAČKIM I USLUŽNIM SADRŽAJIMA NA LOKACIJI RADNIČKA CESTA BB, ZAGREB, k.č. 2681/1 i 2681/2 k.o. Žitnjak

PREDMET NATJEČAJA
je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja DVIJE POSLOVNE ZGRADE S TRGOVAČKIM I USLUŽNIM SADRŽAJIMA NA LOKACIJI RADNIČKA CESTA BB, ZAGREB, k.č. 2681/1 i 2681/2 K.o. Žitnjak

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA
Osnovni cilj natječaja je iznalaženje najboljeg oblikovnog,funkcionalnog i cjelovitog rješenja prodajnog prostora maloprodaje za tvrtku LIDL i poslovno trgovačke zgrade M nekretnine s prodajno izložbenim prostorima na adresi Radnička cesta bb, k.č. 2681/1 i 2681/2 k.o. Žitnjak. Jedan od ciljeva ovog natječaja je dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju. Kod prostornog oblikovanja planiranih zahvata projektantima se daje nužna sloboda u oblikovnoj interpretaciji i organizaciji sadržaja uz uvažavanje tehnoloških i funkcionalnih preporuka zadanih programom.

Natječaj za realizaciju će temeljem Uvjeta Natječaja i detaljno utvrđenog programa rezultirati izborom najboljeg natječajnog rada, ugovaranjem izrade daljnje potrebne dokumentacije te izvedbom zgrada koje su predmet natječaja.

PRAVO SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU
u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba.
Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti,dipl.ing.arh., mag.ing.arch.ili studenti arhitekture.
Sudionik može zaizradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od sudionika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba-ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova,tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač¸natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu,kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

OGLAS O NATJEČAJU
Oglas o raspisu i rezultatima Projektnog Natječaja objavljuje se u ”Večernjem listu”,a obavijest o raspisu i rezultatima Projektnog Natječaja Provoditelj dostavlja udrugama arhitekata i Hrvatskoj komori arhitekata.

NATJEČAJNI ELABORAT Raspisivač stavlja sudionicima na raspolaganje u digitalnom obliku na sljedećoj poveznici:
https://studio.gin.hr/index.php/s/lPKQ7n2evZnx36i

ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je 06.10.2020. godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 21.10.2020. godine.
Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu  natjecaj.radnicka@gin.hr
Pisani odgovori bit će objavljeni na poveznici  https://studio.gin.hr/index.php/s/lPKQ7n2evZnx36i do 30.10.2020. godine.
Rok predaje natječajnih radova je 24.11.2020. godine do 16:00 sati bez obzira na način dostave na adresi:
Studio A d.o.o., Zagreb, Tuškanova 41, s napomenom: ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet  (5) članova:
Ocjenjivački sud:
1.            Ivana Crnković,mag.ing.građ., predstavnica Raspisivača
2.            prof.dr.sc. Sanja Filep, dipl. ing.arh., predstavnica Provoditelja
3.            Nenad Kondža, dipl. ing.arh. predstavnik Provoditelja, Predsjednik Os-a
4.            Danijel Marasović , dipl. ing.arh., predstavnik Provoditelja
5.            Lovorka Prpić, dipl. ing.arh., predstavnica Provoditelja

Zamjenica člana OS-a:
Fani Frković, dipl. ing.arh., predstavnica Provoditelja

Tehnička komisija:
Ivica Jandrić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
Bogomir Hrnčić, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja

Tajnica natječaja:
Andrea Vukojić, dipl.ing.arh.,predstavnica Provoditelja

NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 220.000,00 kuna neto.
Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada                      Broj nagrada  Neto iznos                          *Bruto iznos

I.  nagrada                           1               88.000,00                            127.600,00
II.  nagrada                          1               55,000,00                            79.750,00
III. nagrada                          1               33.000,00                            47.850,00
IV.nagrada                           1               26.400,00                            38.280,00
V.nagrada                            1               17.600,00                            25.520,00

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se naautorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu.Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:
–  ukupnu urbanističko-prostornu koncepciju (odnos prema okolišu, topografiji terena,hortikulturi i okolnim cjelinama),
–   arhitektonsko oblikovanje,
–   kvalitetu prostorno-funkcionalnih rješenja pojedinih zgrada
–   ekonomičnost i provedivost rješenja,
–   način rješenja i postave komunikacijskih reklamnih panela (slobodno stojećih i postavljenih na pročeljima)

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 28.875.000,00 kuna bez PDV-a, tj. 5250,00kn/m2 bez PDV-a trošak građenja.

Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Back To Top