skip to Main Content

NATJEČAJ ZA IDEJNO URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKO RJEŠENJE OBRAMBENOG PROSTORA OSJEČKE TVRĐE

AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE
raspisuje
GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK
provodi
OTVORENI, OPĆI, JAVNI, ANKETNI I PROJEKTNI,
U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI, ZA REALIZACIJU
N A T J E Č A J
ZA IDEJNO URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKO RJEŠENJE OBRAMBENOG
PROSTORA OSJEČKE TVRĐE

RASPISIVAČ / INVESTITOR NATJEČAJA je Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Franje Kuhača 29, 31000 Osijek, OIB 68467994606 koju zastupa v.d. ravnatelja Željko Andraši, dipl. ing. arh., telefon: +385 31 214 700, e-mail: agencija@aoot.hr; mrežna stranica: www.aoot.hr, osoba za kontakt: Željko Andraši, dipl. ing. arh, tel: +385 31 214 700

PROVODITELJ NATJEČAJA je Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Ulica
Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, MB 3397335, OIB 04150850819, kojeg zastupa Dekan prof.dr.sc. Hrvoje Krstić, dipl.ing.građ., telefon: +385 31 540 070, e-mail: dekan@gfos.hr; mrežna stranica: www.gfos.hr; osobe za kontakt: doc. dr. sc. Željka Jurković, dipl.ing.arh., 091 2200 317, zjurkovic@gfos.hr, mr.sc. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh., mob: + 385 98 486 377, e-mail: dlovokovic@gfos.hr.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK (GrAFOS), Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, OIB 01450850819, autori: doc. dr. sc. Željka Jurković, dipl. ing. arh., ovlaštena arhitektica broj 1191, ovlaštena urbanistica broj 58, e-mail: zjurkovic@gfos.hr i mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh., ovlaštena urbanistica broj 589, email: dlovokovic@gfos.hr.

VRSTA NATJEČAJA: Natječaj je javni, otvoreni, opći, javni, anketni i projektni, s nagradama, III. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimni, lokalni, za realizaciju. Natječaj je sukladno članku 27. stavka 10. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (“Narodne novine” broj 85/14, u daljem tekstu: Pravilnik) od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave – Grad Osijek. Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja
(projektni dio i anketni dio) obrambenog prostora osječke Tvrđe.

CILJ NATJEČAJA je prikupiti i dobiti najbolje funkcionalno i oblikovno rješenje za realizaciju planiranog projektnog programa za obrambeni prostor osječke Tvrđe. Za projektni dio – prvonagrađeni rad poslužiti će kao podloga za izradu daljnje potrebne projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju i uređenje lokacije obrambenog prostora osječke Tvrđe.

Za anketni dio – prvonagrađeni rad poslužiti će kao podloga za daljnje promišljanje tog prostora, uključivo i moguću izradu izmjena i dopuna planske dokumentacije te donošenja novog akta o zaštiti perivoja (ili reviziji postojećeg).
Raspisivač projektnog Natječaja namjerava dodijeliti Ugovor o javnoj nabavi usluga na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje „Osobi ovlaštenoj za projektiranje“ koju je natjecatelj – autor
prvonagrađenog rada nominirao u omotnici „OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“, sukladno članku 42 stavku 3. Pravilnika, ukoliko ista zadovoljava uvjetima propisanim za Ponuditelja.

Ugovor o javnoj nabavi obuhvatit će izradu dopuna idejnog rješenja projektnog dijela Natječaja – pobjedničkog rada prema zahtjevima Naručitelja (ukoliko bude potrebno); izradu idejnih projekata i ishođenje lokacijske dozvole; izradu svih potrebnih glavnih i izvedbenih projekata zahvata u prostoru unutar projektnog dijela zahvata Natječaja; izrada geodetske podloge sukladno Zakonu o gradnji; troškovnike svih radova izrađene na osnovu Izvedbenih projekata a sukladno Zakonu o javnoj nabavi; projektantski nadzor (faza izgradnje uslijediti će nakon što se osiguraju sredstva i naplaćuje se kad se za to steknu uvjeti, odnosno izvrši ta usluga) te svi ostali projekti, elaborati, revizije, geomehanička ispitivanja i sve usluge potrebne za zakonsko provođenje projekta uključivo ishođenje pravomoćne građevinske dozvole, temeljem Zakona o gradnji («Narodne novine» broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Planirana okvirna vrijednost investicije (izgradnje) bez PDV-a: 24.000.000,00 kn,
odnosno 752,00 kn /m² za projektni dio natječaja.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt, ovlašteni urbanist, dipl. ing. arh. ili mag. ing. arch. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada. Natjecatelji mogu sudjelovati na natječaju samo ako ispunjavaju stručne i ostale uvjete koji su utvrđeni u Natječajnom elaboratu i koji su objavljeni prilikom objave oglasa Natječaja. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog Natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. U Natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi Natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.

PROVEDBA NATJEČAJA u skladu je s Dijelom III. Glavom IV. Poglavlja 2, člancima 327.-331. ZJN 2016., te odredbama Pravilnika Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016. Projektni natječaj s nagradama se organizira i provodi sukladno članku 327. stavku 1. ZJN 2016.
Temeljem članka 327. stavak 3. ZJN 2016. procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu i iznosi 800.000,00 kn bez PDV-a, a temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata uključujući procijenjenu vrijednost nabave za ugovor o javnoj nabavi usluga, koji se sklapa temeljem članka 133. stavka 1. točke 1. ZJN 2016.

NATJEČAJNI ELABORAT Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u
digitalnom obliku u EOJN RH, na mrežnim stranicama Raspisivača (www.aoot.hr) i na mrežnim stranicama Provoditelja (www.gfos.hr).
REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA:129-22/OS-IUA/NJN
EVIDENCIJSKI BROJ JAVNE NABAVE NARUČITELJA: 01/22

ROKOVI
Početak natječaja: četvrtak, 06. listopada 2022. godine.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja Ocjenjivačkom sudu (u skladu s Pravilnikom): petak, 21. listopada 2022. godine.
Pitanja se dostavljaju putem EOJN RH ili e-mailom na adresu: agencija@aoot.hr.
Pisani odgovori bit će objavljeni u EOJN RH do srijede, 26. listopada 2022. godine, na www.gfos.hr i na www.aoot.hr.

Rok predaje i zaprimanja natječajnih radova je srijeda, 7. prosinca 2022. godine do
15:00 sati, na adresi Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Franje Kuhača 29, 31000
Osijek (s naznakom: Javni natječaj – obrambeni prostor Tvrđe – ne otvaraj!), bez obzira na način dostave.

NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 320.000,00 kn neto.
Ako do određenog roka pristigne najmanje 5 (pet) radova koji su stručno izrađeni i
odgovaraju uvjetima Natječaja i dokumentaciji za nadmetanje, Ocjenjivački sud će
dodijeliti nagrade kako slijedi:
Nagrada neto [kn] 1. nagrada 128.000,00
2. nagrada 80.000,00
3. nagrada 48.000,00
4. nagrada 38.400,00
5. nagrada 25.600,00
UKUPNO 320.000,00

OCJENJIVAČKI SUD
1. Željko Andraši, dipl. ing. arh., Agencija za obnovu osječke Tvrđe,
predsjednik Ocjenjivačkog suda
2. Nataša Bošnjak, dipl. ing. arh., Grad Osijek
3. Sanja Scitovski, dipl.ing.građ., Grad Osijek
4. Ranko Radunović, dipl. ing. arh., Osječko-baranjska županija
5. doc.dr.sc. Željka Jurković, dipl. ing. arh., Građevinski i arhitektonski fakultet
Osijek
6. Ivana Haničar Buljan, dipl. ing. arh., Institut za povijest umjetnosti
7. prof.dr.sc. Kruno Miličević, dipl.ing.el., Grad Osijek
Zamjenici člana:
Valerija Vuković Kondža, dipl. oecc., Agencije za obnovu osječke Tvrđe
dr.sc. Ratko Vučetić, povj. umj., Institut za povijest umjetnosti
Tajnik Natječaja: mr.sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh.
Tehnička komisija: Marija Krajnović, mag.ing.arch.
Nikolina Raguž – Lučić, mag.ing.arch.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima natječaja, odnosno radovi:
– predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja,

– koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja,
– čija oprema nije u skladu s Uvjetima Natječaja,
– koji nisu u skladu s GUP-om grada Osijeka, UPU-om, Uvjetima Natječaja,
konzervatorskim smjernicama i ovim projektnim programom
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih
priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati natječajne radove po slijedećim kriterijima: kriteriji za anketni dio Natječaja:
1. kvaliteta prostornog urbanističkog koncepta
2. ispunjavanje zahtjeva projektnog zadatka
3. odnos prema širem okruženju (gradu) i užoj prostornoj situaciji Tvrđe kriteriji za projektni dio Natječaja:
4. funkcionalne kvalitete cjeline rješenja, zadovoljenje funkcionalnih zahtjeva i
međusobni odnos pojedinih prostorno-funkcionalnih cjelina
5. uspješnost kreiranja zasebnih cjelina, prostornih identiteta i ambijenata koji mogu funkcionirati samostalno, unutar cjeline rješenja
6. etapnost
7. okolišna komponenta projekta, održivost projekta, energetska učinkovitost
8. racionalnost i ekonomičnost projekta i izvedbe
9. originalnost arhitektonskog izraza
10. odabir materijala (lako i jednostavno održavanje, izdržljivost u korištenju i
otpornost na vremenske uvjete).

Način bodovanja kriterija za valoriziranje natječajnih radova dan je u Natječajnom
elaboratu (Multikriterijska analiza, poglavlje 6.). Natječaj je raspisan u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (“Narodne novine” broj 85/14.) i Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16.)

 

Back To Top