skip to Main Content

Natječaj za idejno rješenje središnjeg objekta znanstveno-tehnološkog parka Vučevica

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije
organizira i provodi
Otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju arhitektonski
N A T J E Č A J
za izradu idejnog rješenja
SREDIŠNJEG OBJEKTA ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKOG PARKA
VUČEVICA
NA LOKACIJI VUČEVICA (OPĆINA KLIS)

I. OPĆI UVJETI NATJEČAJA


1.1. INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Domovinskog rata 2, 21000 Split, zastupana po
pomoćniku pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i europske integracije
Ranku Vujčiću, dipl.ing.strojarstva.
1.2. ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja
JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SPLITSKO-DALMATINSKE
ŽUPANIJE, Bihaćka 1, 21000 Split, zastupana po ravnatelju Niki Mrčiću, dipl.ing.arh.
Osoba zadužena za provođenje natječaja: Nora Nikšić,dipl.ing.arh., telefon: (021) 400160,
fax: (021) 490940, e-mail: nora.niksic@dalmacija.hr.
1.3. VRSTA natječaja
Evidencijski broj nabave: EMV 28/13
Otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja.
1.4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST : 960.000,00 kuna- temelji se na procijenjenoj vrijednosti
ugovora o javnim uslugama za izradu projektne dokumentacije, uključujući i nagrade.
1.5. SVRHA I CILJ natječaja
Dobivanje kvalitetnog idejnog arhitektonskog rješenja za središnji objekt Znanstvenotehnološkog parka na lokaciji Vučevica (Općina Klis). Prvonagrađeno idejno arhitektonsko
rješenje služit će kao stručna podloga za izradu idejnog projekta za traženje lokacijske
dozvole i druge dokumentacije za realizaciju.
1.6. PRAVO SUDJELOVANJA imaju:
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke osobe koje su hrvatski
državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost je zadovoljena
kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt ili ovlašteni urbanist ili dipl.ing.arh.
1.7. Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, sastavljač
natječajnog zadatka, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici svojim radom ne mogu
sudjelovati na ovom natječaju.
1.8. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo
s jednim radom.
1.9. Poziv i rezultati natječaja bit će javno objavljeni u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ i na
web stranicama www.dalmacija.hr. Na temelju Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine
broj 90/11) poziv na natječaj biti će objavljen u Elektroničkom oglasniku NN RH.
II. DOKUMENTACIJA
Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje sljedeću dokumentaciju:
1. Opći uvjeti natječaja
2. Program natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja SREDIŠNJEG OBJEKTA
ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKOG PARKA NA LOKACIJI VUČEVICA (OPĆINA KLIS)
3. Grafički prilozi u dwg formatu
-katastarsko-topografska podloga s granicom obuhvata natječaja i rješenjem kontaktnih
prometnica
4. Fotodokumentacija
III. ROKOVI
 Početak natječaja je 28.5.2013. Natječajne podloge (grafičke priloge u dwg formatu i fotodokumentaciju) autori mogu naručiti
do 13.6.2013. do 12,00 sati na e-mail adresu nora.niksic@dalmacija.hr i one će im biti
poslane putem e-mail-a dok će Opći uvjeti i Program natječaja biti objavljeni na web stranici
Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr.
 Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 17.6.2013. putem e-maila na
nora.niksic@dalmacija.hr. Odgovori će se objaviti u Elektroničkom oglasniku NN RH
sukladno članku 31. ZJN, te će bit dostavljeni do 20.6.2013. svim natjecateljima koji su dobili
natječajne podloge i putem e-maila.
 Rok predaje natječajnih radova je 6.9.2013. do 13,00 sati, bez obzira na način dostave, na
adresu JU Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2,
21000 Split, s napomenom ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ.
 Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 4.10.2013.
 Obavijest o rezultatima natječaja objaviti će se u Elektroničkom oglasniku NN RH i dostavit
će se svim natjecateljima pismenim putem najkasnije osam (8) dana po završetku rada
Ocjenjivačkog suda.
 Izložba natječajnih radova te razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se najkasnije
mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkog suda. O datumu i mjestu održavanja izložbe i
razgovora bit će pismeno obaviješteni svi natjecatelji.
 Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dana od završetka
izložbe, nakon kojeg roka raspisivač i provoditelj ne odgovaraju za radove.
IV. NAGRADE
Ako do određenog roka prispije najmanje 6 radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima
natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade autorima u neto iznosu i
rasporedu kako slijedi:
 I nagrada 80.000,00 kn
 II nagrada 48.000,00 kn
 III nagrada 32.000,00 kn
Ako stigne manji broj radova (manje od 6) proporcionalno će se smanjiti fond nagrada.
V. OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu (5) članova, te dva zamjenika članova
ocjenjivačkog suda, a kako slijedi:
Ocjenjivački sud
1. Niko Mrčić, ovl.arh., predstavnik provoditelja
2. Zoran Danilov, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
3. Ranko Vujčić, dipl.ing.strojarstva, predstavnik raspisivača
4. Damir Čarić, dipl.oec., predstavnik raspisivača
5. Ivo Vojnović, ovl.arh., predstavnik raspisivača
Zamjenici članova ocjenjivačkog suda
1. Zoran Botić, dipl.ing.građ., predstavnik provoditelja
2. Mirjana Jeramaz, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača
Tehnička komisija:
1. Nora Nikšić, ovl.arh., predstavnik provoditelja
2. Vesna Krstulović-Njegovan, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača
Tajnik natječaja:
1. Petar Matković, ovl.arh., predstavnik provoditeljaVI. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA
Natjecatelji prema priloženom Programu i Uvjetima natječaja izrađuju idejno arhitektonsko rješenje
koje sadrži priloge:
GRAFIČKI DIO
1. Pregledna situacija šireg područja s prikazom lokacije i građevine središnjeg objekta
M 1:2000
2. Arhitektonsko rješenje na topografsko-katastarskoj podlozi s prijedlogom dispozicije
građevina u okolišu, prijedlogom rješenja prometa i uređenja parcele
M 1:500
3. Arhitektonsko rješenje građevine M 1:200
 tlocrti svih etaža
 karakteristični presjeci (najmanje dva presjeka)
 sva pročelja
4. Najmanje 2 prostorna prikaza
TEKSTUALNI DIO
Tehnički opis rješenja koje obuhvaća:
 koncept prostora i građevine
 koncept konstrukcije
 koncept instalacija
 opis predviđenih materijala
 iskaz neto i bruto površina (sve obračunato prema važećim Zakonima i propisima)
 opis funkcionalnih specifičnosti (raspored prostora, orijentacija, koncepcija
funkcionalnih grupa i sl.)
Tekstualno obrazloženje mora sadržavati umanjene grafičke priloge.
VII. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
Pored usklađenosti rada s natječajnim programom i uvjetima raspisa natječaja glede sadržaja, roka
i obaveznih privitaka, pri ocjenjivanju radova kao osobito važno vrednovat će se:
– arhitektonske kvalitete (funkcija, racionalnost, oblikovanje) 60%
– urbanističke kvalitete (prostorni koncept) 30%
– energetska učinkovitost i ušteda energije 10%
Radovi koji nisu izrađeni sukladno natječajnom programu i odredbama važećeg plana neće biti
razmatrani od Ocjenjivačkog suda.
VIII. OPREMA NATJEČAJNOG RADA
 Propisuje se format listova DIN A1 (594 x 840 mm) za sve grafičke priloge uz upotrebu
minimalnog mogućeg broja listova koji su potrebni za razumijevanje rada, a najviše 7.
 Svi grafički prilozi predaju se nekaširani u zapečaćenom omotu.
 Tekstualni dio elaborata mora biti uvezan u formatu A3 u pet (5) primjeraka s umanjenim
grafičkim prikazima rada. Uz tekstualni dio treba priložiti popis svih priloga natječajnog
elaborata.
 Svi se prilozi dostavljaju bez šifre, potpisa ili slično jer će pri zaprimanju radova biti označeni
odgovarajućom šifrom. Redni broj pod kojim je natječajni rad zaprimljen nije šifra rada.
 Pored papirnatog zapisa svi grafički i tekstualni prilozi predaju se i u digitalnom zapisu na
CD-u ili DVD-u (grafički – .dwg format, .pdf format, tekstualni – .doc format). Natječajnom radu se moraju priložiti tri (3) omotnice koje sadrže sljedeće podatke:
1. omotnica s natpisom „AUTOR“
– Ime/imena autora
– Adresa i broj kontakt telefona (jednog od) autora
– OIB autora
– Broj žiro-računa s naznakom banke
– Raspodjela nagrada u postocima, dokument potpisan od svih autora pojedinog
natječajnog rada
2. omotnica s natpisom „ADRESA ZA OBAVIJESTI“
– Navesti kontakt adresu i e-mail na koji će se slati sve obavijesti
– Izjava kojom se NE PRISTAJE na objavu imena autora nakon završetka natječaja,
ako rad nije nagrađen. Ukoliko te izjave nema, smatrat će se da autor pristaje na
objavu imena.
Omotnice 1. i 2. otvara Ocjenjivački sud nakon završetka rada (napisane ocjene i
rangiranja radova). Nakon provjere prava na sudjelovanje u natječaju ocjenjivački sud
proglašava nagrade.
3. omotnica s natpisom „OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“
– uvjeti za „osobu ovlaštenu za projektiranje“ s kojom se može potpisati ugovor o
projektiranju
– osnovni podaci o natjecatelju (nositelju izrade projektne dokumentacije): naziv, OIB,
sjedište, odgovorna osoba, broj žiro-računa
– dokazi/dokumenti navedeni u točkama IX. i X., za “osobu ovlaštenu za projektiranje”
Omotnicu prvonagrađenog rada s natpisom OSOBA OVLAŠTENA ZA
PROJEKTIRANJE otvaraju ovlaštene osobe Naručitelja/Raspisivača.

 

Za dodatne informacije i podloge obratite se na Društvo arhitekata Rijeka.

Back To Top