skip to Main Content

Natječaj > Urbanističko rješenje centra Križa

Općina Križ objavljuje, a Holdon d.o.o. provodi natječaj za izradu idejnog rješenja centra Križa.

VRSTA NATJEČAJA Natječaj je: urbanistički, državni, javni, otvoreni, u jednom stupnju, anonimni.

RASPISIVAČ Jedinica lokalne samouprave Općina KRIŽ Trg Svetog Križa 5 10314 Križ Tel: 01/ 2831-510 Fax: 01/ 2831-523 E-mail: info@opcina-kriz.hr Web: www.opcina-kriz.hr OIB – 94115544733 MB – 02541904 Općinska načelnica Općine Križ Ivana Posavec Krivec, prof.

PROVODITELJ Holdon, d.o.o. Trg Vladimira Nazora 15/II 10310 Ivanić Grad
TAJNIK Ivica Kušić, dipl. ing. arh. Ovlašteni arhitekt, ovl. br. A-1592 Holdon, d.o.o. Trg Vladimira Nazora 15/II 10310 Ivanić Grad Tel: 01/ 2831-480, Fax: 01/ 2831-482 E-mail: holdon@holdon.hr

SVRHA I CILJ Svrha natječaja je analiza i stvaranje adekvatnih stručno izrađenih idejnih urbanističkih rješenja centra naselja Križ građevina po segmentima zadanim natječajnim programom s funkcionalnom shemom centralne građevine. Rješenje će poslužit će kao analiza prostornih mogućnosti obuhvaćenog područja i kao stručna podloga za izradu prostorno planske dokumentacije (Detaljni plan uređenja – izmjene i dopune), odnosno kao materijal za animaciju potencijalnih investitora.
Natječajem su obuhvaćene četiri međusobno funkcionalno spojene prostorne cjeline:
Centralni trg ispred crkve Svetog Križa – formiranje centralnog gradskog trga, Parcela i plato crkve Svetog Križa i područje oko crkve – redizajn platoa oko crkve te uređenje okolnih zelenih površina, Trgovačko – poslovna građevina i nova otvorena tržnica – istraživanje mogućnosti gradnje poslovno – trgovačkih sadržaja i nove manje gradske tržnice Zagrebačka ulica – redizajn glavne gradske kolno pješačke prometnice

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju sve stručne fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost je zadovoljena kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt, član Hrvatske komore arhitekata. Članovi Ocjenjivačkog suda, njihov zamjenik, članovi tehničke komisije kao i njihovi bliski srodnici i suradnici svojim radom ne mogu sudjelovati na ovom natječaju. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

DOKUMENTACIJA
Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje Natječajni program.

ROKOVI Početak natječaja: subota, 09. ožujka 2013. g Rok za postavljanje pitanja: petak, 29. ožujka 2013. g Rok za predaju natječajnog rada: ponedjeljak, 13. svibnja 2013. g
Raspis natječaja javno se objavljuje u “Jutarnjem listu” u subotu, 09.ožujka 2013. g.

Uvjeti natječaja bit će objavljeni na web stranici Općine Križ ( www.opcina-kriz.hr) gdje će biti javno dostupni.
Početak natječaja je subota, 09. ožujka 2013. g.
Natječajni program može se podići ili naručiti od subote, 09. ožujka 2013. g., radnim danom od 9.00-15.00 sati u Općini Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ, i to na DVD-u uz uplatu iznosa od 100,00 kn plativih u gotovini na blagajni Općine Križ ili uplatom na žiro-račun Općine Križ br.: 2340009-1821300009 kod Privredne banke Zagreb (svrha doznake: “Natječaj za centar Križa – DVD”) i dostavom kontakt e-mail adrese. Natječajni program može se dobiti na uvid u Općini Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ. Umjesto DVD-a natjecateljima koji to zahtijevaju omogućit će se preuzimanje sadržaja DVD-a putem linka koji će im biti saopćen nakon uplate.
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do petka, 29. ožujka 2013. g. Pitanja se dostavljaju na adresu Općine Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ, putem faksa na broj 01/ 2831-523 ili putem e-maila: info@opcina-kriz.hr, s naznakom “Natječaj za Centar Kriza – pitanje”.
Pisani odgovori bit će poslani do ponedjeljka, 8. travnja 2013. g. svima koji su podigli natječajne podloge, a bit će objavljeni i na web stranicama Općine Križ.
Rok predaje natječajnih radova je ponedjeljak, 13. svibnja 2013. g. do 15.00 sati u Općini Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ. Za radove koji se šalju poštom vrijedi datum i sat na žigu pošiljke (do 15.00 sati).
Svaki natjecatelj koji rad šalje poštom obvezan je o tome anonimnim telegramom ili faxom na broj 01/ 2831-523 obavijestiti Općinu Križ. U telegramu ili faxu treba navesti broj pod kojim je pošiljka u pošti zaprimljena.
Ocjenjivački sud završit će radom najkasnije do petka 24. svibnja. 2013. godine. Rezultati natječaja bit će isti dan dostavljeni svim natjecateljima putem e-maila, zajedno s pozivom na otvaranje izložbe uz naznaku vremena i mjesta njenog održavanja.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u subotu, 1. lipnja 2013. g. i to u “Jutarnjem listu” i na web stranici Općine Križ ( http://www.opcina-kriz.hr/kriz/).

Izložba natječajnih radova te razgovor s Ocjenjivačkim sudom bit će otvorena će se u subotu 25. svibnja i tada će biti i javna objava rezultata natječaja. O lokaciji održavanja izložbe i razgovora biti će putem e-maila obaviješteni svi natjecatelji.
Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dana od završetka izložbe, nakon kojeg roka raspisivač i provoditelj ne odgovaraju za radove.

NAGRADE Ako do zadanog roka prispije najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju propozicijama natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti slijedeće nagrade u neto iznosu:
I. nagrada 40.000,00 kn,
II. nagrada 25.000,00 kn,
III. nagrada 12.000,00 kn,
dva otkupa po 6.000,00 kn.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud sastavljen od pet (5) članova:
Ocjenjivački sud:
1. Vladimir Petrović, dipl. ing. arh., ovl. arh., predsjednik OS-a,
2. Ivana Posavec Krivec, prof., dopredsjednica OS-a,
3. Branka Kužina_, dipl. ing. arh., ovl .arh., član,
4. Darko Špiljarić, dipl. ing. arh., član,
5. Srećko Sraka, član.
Zamjenik člana OS-a: Bahlen Lidija
Tehnička komisija: 1. Sandra Abramović, dipl. ing. arh.,
2. Saša Forić, dipl. ing. arh.

SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA
Natjecatelj prema Natječajnom programu izrađuje idejno urbanističko rješenje s funkcionalnim shemama odgovarajućih građevina koje treba sadržati minimalno slijedeće priloge: GRAFIČKI DIO Detaljna namjena površina – šira situacija na katastarsko-topografskoj podlozi MJ. 1:1.000 Detaljna namjena površina – pregledna situacija na katastarsko-topografskoj podlozi MJ. 1:500 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i Uvjeti gradnje MJ. 1:500 Detaljno urbanističko rješenje (situacija) s rješenjem uređenja zadanih građevnih čestica    Rješenje svake pojedine cjeline – A, B, C i D: MJ. 1:200 Parterno uređenje s rješenjem prometa i zelenilom MJ. 1:500 Funkcionalna sheme svih etaža građevina MJ. 1:200 Shematski prikaz presjeka pojedine zone MJ. 1:200 Shematski prikaz pogleda i pročelja obuhvaćenih dijelova MJ. 1:200

PROSTORNI PRIKAZI: Vizualizacije Ostali prikazi o izboru

TEKSTUALNI DIO: Popis svih priloga natječajnog rada Obrazloženje urbanističkog koncepta i njegova provjera kroz funkcionalne sheme građevina Opis funkcionalnih specifičnosti
ISKAZ URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKIH POKAZATELJA GRADNJE (tabela): izgrađenost građevne čestice, ukupna GBP građevine nadzemnog dijela građevine i podzemnog dijela građevine, visina građevine (broj etaža i visina izražena u metrima), iskaz potrebnih i ostvarenih P/GM, iskaz pokazatelja ostvarenog poslovnog prostora.
DVD S NACRTIMA I TEKSTUALNIM OBRAZLOŽENJEM U PDF FORMATU 5 primjeraka

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
Pored usklađenosti rada s uvjetima natječaja (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati: poštivanje elemenata natječajnog programa, funkcionalne, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja u odnosu na zatečeni urbani kontekst, cjelovitost funkcionalnih i oblikovnih elemenata rješenja, provedivost predloženog rješenja, racionalnost i ekonomičnost rješenja.

OPREMA NATJEČAJNOG RADA
Propisuje se format listova DIN A2 (420 x 584 mm), za sve grafičke priloge uz preporučenu upotrebu maksimalno šest (6) broja listova propisanog formata  koji su potrebni za razumijevanje rada.
Svi grafički prilozi predaju se nekaširani u zapečaćenom omotu.
Tekstualni dio elaborata mora biti uvezan u formatu A3 u tri (3) primjerka, sa po maksimalno 15 kartica. Uz tekstualno obrazloženje treba uvezati i sve listove s nacrtima smanjenim na format A3.
Svi se prilozi dostavljaju anonimno, bez šifre, potpisa, oznake ili slično, jer će pri otvaranju biti označeni šifrom. Redni broj pod kojim je natječajni rad zaprimljen nije šifra rada.

Natjecatelj je dužan predati tri (3) zapečaćene, neprozirne omotnice koje sadrže sljedeće podatke:
A) Omotnica s natpisom “AUTOR” – Ime/imena autora – Adresa, e-mail i telefon svih autora, koautora i suradnika – Adresa, e-mail, OIB i telefon autora kojem se isplaćuje nagrada – Broj žiro-računa autora s imenom banke – Raspodjela nagrada u postocima (dokument potpisan od svih autora i koautora pojedinog natječajnog rada)
B) Omotnica s natpisom “ADRESA ZA OBAVIJESTI” – Adresa za dostavu obavijesti – Izjava kojom se pristaje ili ne pristaje na objavu imena autora nakon završetka natječaja, ako rad nije nagrađen. Ukoliko te izjave nema, smatrat će se da autor pristaje na objavu imena.
C) Omotnica s natpisom “OSOBA OVLAŠTENA ZA IZRADU DOKUMENTA PROSTORNOG UREĐENJA – Detaljni plan uređenja centra Križa – izmjene i dopune”

Uvjeti za nositelja izrade dokumentacije ovlaštenog za izradu dokumenta prostornog uređenja,  s kojim se potpisuje ugovor o izradu Detaljnog plana uređenja centra Križa – izmjene i dopune:
1. Osnovni podaci o ponuditelju – pravnoj osobi ili ovlaštenom arhitektu – naziv,
2. Sjedište,
3. Odgovorna osoba,
4. E-mail i telefon,
5. OIB,
6. Broj žiro-računa s naznakom imena banke,
7. Suglasnost za upis u sudski registar za djelokrug rada ponuditelja od strane nadležnog ministarstva, koja ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana oglašavanja ovog Natječaja,
8. Izvod iz sudskog registra za djelokrug rada ponuditelja koji ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana oglašavanja ovog Natječaja,
9. Rješenje o upisu u Imenik Hrvatske komore arhitekata za ovlaštenu osobu u tvrtki,
10. Izjava o nekažnjavanju sukladno Zakonu o javnoj nabavi,
11. Dokaz o izvršenju dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana raspisa natječaja,
12. Dokaz o financijskoj stabilnosti SOL 2.
Dokazi pod brojevima 7., 8., 9., 10 ., 11. i 12. prilažu se sukladno Zakonu o javnoj nabavi kao izvornik ili ovjerena preslika.
Omotnice A., odnosno B. otvara ocjenjivački sud po donošenju odluke o dodjeli nagrada a omotnicu C. samo prvonagrađenog rada otvara posebna komisija raspisivača, formirana sukladno Zakonu o javnoj nabavi, također po završetku rada ocjenjivačkog suda i donošenju odluke o dodjeli prve nagrade.

ZAVRŠNE ODREDBE
Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 110/07., 125/08. i 90/11.) i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata, kojeg su se svi sudionici dužni pridržavati. Registarski broj natječaja je 157-13-KR-U.

Predajom rada autori pristaju na Uvjete natječaja te na javno izlaganje i publiciranje rada. Natjecatelj je za sve vrijeme natječaja dužan držati svoj rad anonimnim do objave rezultata natječaja. Grafičku dokumentaciju priloženu u Natječajnom programu natječaja natjecatelji smiju koristiti isključivo u svrhu izrade natječajnog rada.

Iz ovog natječaja isključit će se radovi: – predani poslije roka, – koji ne sadrže sve tražene priloge, – koji ne obrade sve zadane teme.
Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava sva autorska prava. Raspisivač natječaja dodjelom nagrade ili otkupom natječajnog stječe vlasništvo nad tim primjercima nagrađenih i otkupljenih radova.

Raspisivač natječaja će natječajne radove koristiti za prikazivanje prostornih mogućnosti pojedine prostorne cjeline te za animaciju potencijalnog investitora.
Raspisivač natječaja će izradu daljnje urbanističke dokumentacije (Detaljni plan uređenja Centra Križa – izmjene i dopune) koja je predmet natječaja, povjeriti autoru prvonagrađenog rada, odnosno osobi ovlaštenoj za izradu prostorno planske dokumentacije koju predloži autor prvonagrađenog rada (omotnica C.), a koja stječe pravo ugovaranja izrade dokumentacije pregovaračkim postupkom, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
Cijena projektne dokumentacije utvrdit će se pregovaračkim postupkom sukladno Zakonom o javnoj nabavi a u skladu s Pravilnikom o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata (NN 85/99).
Raspisivač natječaja će, po završetku natječaja, natječajne radove prezentirati putem: – objave rezultata u „Jutarnjem listu“, – javne izložbe u Križu, – web stranice Općine Križ.
Provoditelj natječaja ne odgovara za oštećenja natječajnih radova nastala redovitim radom Ocjenjivačkog suda te postavljanjem izložbi natječajnih radova.Predajom natječajnog rada natjecatelj prihvaća sve uvjete iz Uvjeta natječaja i Natječajnog programa. Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom, a u slučaju da se ne riješe za rješavanje spora utvrdit će se stvarno i mjesno nadležan sud.

 

Izvor/autor: DAR, 25. ožujka 2013.

Back To Top