skip to Main Content

N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja KOMPLEKSA CENTRA ZA AUTIZAM I OSNOVNE ŠKOLE U OPOROVCU

OGLAS O RASPISU NATJEČAJA

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

N A T J E Č A J

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja KOMPLEKSA CENTRA ZA AUTIZAM I OSNOVNE ŠKOLE U OPOROVCU

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja 1665-2016-EMV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 36-16/ZG-UA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437

telefon: +385 1 6503788

e-mail: javna.nabava@zagreb.hr

internetska adresa: www.zagreb.hr

odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

PROVODITELJ I ORGANIZATOR

UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489

telefon: +385 1 5509 705

e-mail: tajnistvo@uha.hr

odgovorna osoba: Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.

VRSTA NATJEČAJA

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Kompleksa centra za autizam i osnovne škole u Oporovcu.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Kompleksa centra za autizam i osnovne škole u Oporovcu.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:

Cilj provedbe javnog natječaja je dobivanje funkcionalno i oblikovno kvalitetnog i najboljeg urbanističkog i arhitektonskog rješenja kompleksa sadržaja javne i društvene namjene: Centra za autizam i osnovne škole. Lokacija kompleksa praktički između dva postojeća naselja, Granešine i Oporovca, nalaže rješenje kojim će on s postojećom i planiranom gradnjom definirati novu urbanu matricu tog dijela grada, potencirati integraciju okolne zone i doprinijeti njenoj budućoj transformaciji u novi središnji prostor Gornje Dubrave. Realizacija kompleksa podrazumijeva uređenje zone javne namjene uz poštivanje ambijentalnih posebnosti krajobraza karakterističnog za podsljemenski prostor, definiranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje, te uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture. Primarni sadržaj je Centar za autizam kao središnje ustanove te vrste na prostoru grada. Uz Centar se planira izgradnja osnovne škole za potrebe okolne gradnje, postojeće i planirane. Kompleks treba predstavljati oblikovnu cjelinu prepoznatljivog identiteta i visoke kvalitete prostorne organizacije i urbanog standarda. Natječajem treba osigurati potpunu funkcionalnost kako kompleksa, tako i svake njegove sastavnice, sa svim njenim specifičnim zahtjevima, uz poštivanje pedagoških i prostornih standarda. Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao natjecatelji sudjelovati u natječaju.

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA): www.uha.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: https://goo.gl/vF4UvI

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 30.12.2016.godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 25.1.2017. godine.

Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaji@uha.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.uha.hr do 6.2.2017. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 23.3.2017. godine do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave

SVE OSTALE INFORMACIJE POTRAŽITE NA STRANICI PROVODITELJA – UHA

Back To Top