skip to Main Content

Likovni i Arhitektonsko – urbanistički natječaj SPOMEN DOM SA SPOMEN OBILJEŽJEM HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U VIROVITICI

GRAD VIROVITICA
raspisuje, a
DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDINA (DAV)
provodi
Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju
L I K O V N I  I  A R H I T E K T O N S K O   –   U R B A N I S T I Č K I   N A T J E Č A J
za izradu idejnog rješenja:
Spomen dom sa spomen obilježjem
Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u Virovitici

CPV: 71200000-0 – arhitektonske i srodne usluge
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: EV:5/21
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 108-21/VT-AU/NJN

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA

Likovni i Arhitektonsko – urbanistički, javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju za izradu idejnog rješenja: Spomen dom sa Spomen obilježjem hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u Virovitici

RASPISIVAČ I INVESTITOR:

Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, 33000 Virovitica, OIB: 89075064271, Internetska adresa: https://www.virovitica.hr/; telefon: +38533722367; e-mail: d.aragovic@virovitica.hr;  kojeg zastupa gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin

PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždina (DAV), Optujska 99, 42000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: www.davz.hr, koje zastupa Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: valentina.fistrek@zg.t-com.hr

AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA:

Za Društvo arhitekata Varaždina:
Maja Kireta, ovlaštena arhitektica, +38598791090, maja.kireta77@gmail.com, Tome Masaryka 21, 42000 Varaždin
Valentina Fištrek, ovlaštena arhitektica, +385913693263,  valentina.fistrek@zg.t-com.hr
Dina Horvat, ovlaštena arhitektica, +38598702713,  horvatdina@yahoo.com

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ:

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Grad Virovitica provodi natječaj u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja.

Grad Virovitica želi realizirati na zadanoj lokaciji rješenje visoke estetske, funkcionalne i oblikovne kvalitete unutar optimalnog financijskog okvira. Stoga se odlučuje na provedbu natječaja koji će omogućiti odabir najkvalitetnijeg rješenja između više ponuđenih autorskih radova. Idejno rješenje obrađuje Spomen dom hrvatskim braniteljima površine BRP cca = 1000m2 i Spomen obilježje hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, sve u sklopu jedne parcele, riješeno integralno u skladu sa zadanim lokacijskim uvjetima.

Kako bi se osiguralo kvalitetno rješenje, pozivaju se stručnjaci da promisle o obuhvatu koji je predmet natječaja i daju mu reprezentativnu vrijednost, a sve u skladu s dostupnim budžetom za realizaciju koji iznosi 8.500.000,00 HRK + PDV. Ovaj natječajni zadatak propisuje suvremeni izričaj, ekonomičnost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost. Krajnji cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natječaja.

Raspisivač namjerava sklopiti ugovor o projektiranju na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s Ponuditeljem kojeg je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” predložio Natjecatelj, koji je autor prvonagrađenog rada.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE:

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Natjecatelj je jedna ili više stručnih fizičkih osoba koje su u svojstvu autora predale natječajni rad.

Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora pojedinog rada ovlašteni arhitekt ili dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture. Dokaz prava sudjelovanja je preslika diplome ili dokaz posjedovanja važećeg ovlaštenja. Ostali autori natječajnog rada mogu biti sve fizičke stručne osobe: ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch., kipari, arhitekti, dizajneri, krajobrazni arhitekti ili drugi vizualni i likovni umjetnici sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti itd., studenti na studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti itd., umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću.

Sudjelovanje stranih natjecatelja regulirano je Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Autor i Ponuditelj (Osoba ovlaštena za projektiranje) mogu, ali ne moraju biti ista osoba.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Kao natjecatelji na natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenica članova, tajnica natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

NATJEČAJNI ELABORAT:

Sukladno odredbama članka 328. Zakona o JN podaci o natječaju staviti će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, prema sljedećem: Poziv na projektni natječaj i Natječajnu dokumentaciju / Elaborat natječaja Raspisivač natječaja objavit će na EOJN:  http://eojn.nn.hr/ .

Bez odgode isti dan, a nakon objave u EOJN, istodobno se obavezno objavljuje Obavijest o natječaju:

 • Na mrežnim stranicama Raspisivača: virovitica.hr
 • Na mrežnim stranicama Provoditelja: davz.hr
 • Oglas u dnevnom tisku: Večernji list

Poveznica na kojoj se nalazi natječajni elaborat: https://bit.ly/3tfMmeK

Oglas o raspisu  natječaja dostavit će se i Hrvatskoj komori arhitekata, Udruženju hrvatskih arhitekata, regionalnim društvima arhitekata te ostalim zainteresiranima.

ROKOVI:

Početak natječaja je  28.4.2021. godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 17.05.2021. godine.

Pitanja vezana uz Elaborat natječaja, uključujući i pitanja vezana za javnu nabavu, se dostavljaju e-mailom na adresu: spomendomvirovitica@gmail.com do zadanog roka. Na pravodobno postavljena pitanja, pisana pitanja i odgovori bit će objavljeni do zadanog roka u EOJN: http://eojn.nn.hr/, i na mrežnim stranicama provoditelja: www.davz.hr, najkasnije do 27.05.2021.

Pitanja vezana uz proces javne nabave mogu se postaviti putem EOJN dulje od gore navedenog roka i to najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za predaju radova: 22.06.2021. g. Odgovori će biti objavljeni na EOJN.

Rok predaje natječajnih radova je 28.6.2021. godine do 14:00h bez obzira na način dostave, na adresi Raspisivača: Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, 33000 Virovitica / Pisarnica  s naznakom „Likovni i arhitektonsko – urbanistički natječaj: SPOMEN DOM SA SPOMEN OBILJEŽJEM HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U VIROVITICI – NE OTVARAJ – natječajni rad“.

Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime pošiljatelja i/li nalijepljena povratnica s imenom pošiljatelja. Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime prezime, naziv i adresu koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj“ ne smije u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada, niti upućivati na autora natječajnog rada. Svaki takav rad će se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

ČLANOVI I ZAMJENICA ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA, TAJNICA:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

Predsjednica ocjenjivačkog suda
Iskra Filipović,  mag.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Članovi ocjenjivačkog suda
Ivica Kirin, gradonačelnik Virovitice
Mirko Poljanac, predsjednik HVIDRA Virovitica
Marin Mikelić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
Davor Bušnja, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Zamjenica člana ocjenjivačkog suda
Vedrana Pocrnić Golub, dipl.ing.arh.

Tehnička komisija
Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Tajnica natječaja
Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

NAGRADE:

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada Broj nagrada Neto iznos  
1. nagrada 1 80.000,00 kn
2. nagrada 1 48.000,00 kn
3. nagrada 1 32.000,00 kn

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

 • Predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima
 • Koji ne sadrže priloge navedene ovim uvjetima
 • Čija oprema natječajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima
 • Koji nisu predani u zapečaćenom omotu

Kriteriji po kojem će Ocjenjivački sud ocjenjivati natječajne radove su:

 • Zadovoljenje programskih smjernica / Stupanj i iscrpnost odgovora na sve teme programa
 • Kvaliteta, jasnoća i prepoznatljivost koncepta  u odnosu na širi i uži kontekst
 • Estetska i oblikovna kvaliteta
 • Funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora
 • Suvremenost izričaja
 • Racionalnost, ekonomičnost i energetska učinkovitost u izvedbi i održavanju
 • inovativnost u pristupu rješavanja zadatka
 • Provedivost

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda i vrijednosti ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije te troškova radnih tijela, i iznosi ukupno 625.000,00 HRK (bez PDV-a), te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

 • Nagradni fond:  160.000,00 HRK
 • procijenjena vrijednost izrade projektno – tehničke dokumentacija:  400.000,00 HRK
 • Naknada radnim tijelima:  65.000,00 HRK

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta (glavni i izvedbeni projekt svih struka sukladno Zakonu o gradnji) uključujući sve elaborate i troškovnike potrebne za nabavu radova i izgradnju.

U slučaju nemogućnosti postizanja dogovora s prvonagrađenim Ponuditeljem, realizacija se dogovara redom sa sljedećim rangiranim do postizanja dogovora.

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE: 8.500.000,00 HRK + PDV. Ovaj iznos uključuje sve elemente idejnog rješenja prema Programu natječaja:

 • Spomen dom,
 • Spomen obilježje,
 • Uređenje partera (opločenje, biljni materijal itd.)
 • Javna i ambijentalna rasvjeta,
 • Opremu zgrade koja nije uvjetovana temeljnim zahtjevima za građevinu,
 • Ne uključuje urbanu opremu osim ako je sastavni dio idejnog rješenja / autorskog izričaja,

Od ukupne investicije procjenjuje se da dio financijskih sredstava za okoliš spomen doma sa spomen obilježjem iznosi 750.000,00kn + PDV, a za opremu zgrade koja nije uvjetovana temeljnim zahtjevima za građevinu 1.000.000,00kn + PDV. U cijenu nije uključeno rušenje i eventualno izmicanje postojećeg kabla struje koji prolazi parcelom.

PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE

Za izradu projektno-tehničke dokumentacije procijenjene vrijednosti 400.000,00 neto bez PDV-a, Raspisivač će, nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s osobom koju je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s „OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“ predložio Natjecatelj koji je autor prvonagrađenog rada, a koja zadovolji uvjete sukladno ZJN i uvjetima Natječaja, pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra Ponuditeljem, sklopiti ugovor. 

OSTALO:

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.
Natječaj je objavljen u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14), „Zakona o javnoj nabavi“ (NN 120/16) i „Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima nabave“ (NN 65/17 i 75/20),  a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

Natjecatelj predajom rada pristaje na sve uvjete natječaja.

Back To Top