skip to Main Content

Javna ustanova Hrvatski zavod za prostorni razvoj

Dana 01. siječnja 2014. započela je s radom Javna ustanova HRVATSKI ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ. Novoosnovana javna ustanova preuzima poslove i zaposlenike Zavoda za prostorno planiranje u sklopu Ministarstva, koji je prestao s radom  31. prosinca 2013.

Do preseljenja na novu lokaciju, adresa za dostavu pismena je: Ulica Republike Austrije 20., a poslovni prostor je na adresi: Vinogradska ulica 25., dvorišna zgrada, III kat.

Djelatnost Zavoda obuhvaća:

1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe Državnog plana prostornog razvoja i drugih prostornih planova koje donosi Hrvatski sabor ili Vlada

2. izradu, odnosno koordinaciju izrade i suradnju u izradi drugih dokumenata od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Države

3. vođenje, razvoj i upravljanje informacijskog sustava prostornog uređenja

4. pripremu liste pokazatelja o stanju u prostoru

5. izradu, odnosno vođenje izrade izvješća o stanju u prostoru Države

6. obavljanje stručnih poslova za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi prostornih planova i praćenju stanja u prostoru

7. suradnju s osobama, međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama na izradi i provedbi projekata i programa iz područja prostornog uređenja

8. sudjelovanje u provedbi međunarodnih obveza Republike Hrvatske iz područja prostornog uređenja

9. osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže

10. sudjelovanje u izradi sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata državne razine propisanih posebnim zakonima

11. druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, posebnim propisima i statutom Zavoda.

Back To Top