skip to Main Content

Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje hotelsko-turističkog kompleksa “Carine” u Baošićima

Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog, u svojstvu Raspisivača konkursa, u saradnji sa “Carine” d.o.o. Podgorica, u svojstvu Investitora konkursa, raspisuju opšti, javni i anonimni

K O N K U R S Broj 9/13

Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje hotelsko-turističkog kompleksa ‘’Carine’’ u Baošićima

Podaci o naručiocu
Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog
Partizanski put 1
85340 Herceg Novi
Tel: 031/350-900
Fax: 031/350-901
Kontakt osoba: arh.Snežana Šunić
Tel: 031/321-600
E-mail: agencijah.novi@t-com.me
www.agencijahnovi.co.me

Predmet javnog Konkursa
Izrada Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja hotelsko-turističkog kompleksa ‘’Carine’’ u Baošićima, na kat. parcelama: 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421 i 422, sve KO Baošići, površine cca 2,84 ha.
Konkursni rad mora biti urađen na osnovu Projektnog zadatka i ostalih priloga koji su sastavni dio konkursnog materijala.
Konkursni rad mora da ispuni i sve druge uslove predviđene ovim Konkursom.
Po vrsti : Konkurs je opšti, javni i međunarodni
Prema zadatku : Konkurs je projektni.
Po obliku : Konkurs je jednostepeni.
Prema načinu i predaji rada : Konkurs je anonimni.

Učesnici Konkursa
Na Konkursu mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja preuzmu konkursni materijal.

Cilj Konkursa
Cilj Konkursa je izbor najboljeg Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja predmetnog turističkog kompleksa.

Konkursni materijal i rokovi
Konkurs je otvoren od 06.02.2013.god. do 18.03.2013. god.
Konkurs je objavljen na web site Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog.
Konkursni materijali mogu se podizati svakog radnog dana od 10 do 12 časova, od 06.02.2013.god. u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog, ili preuzeti na Internet adresi: www.agencijahnovi.co.me
Obilazak lokacije Naručilac organizuje do 28.02.2013. god. po prethodnoj najavi i dogovoru sa kontakt osobom arh.Snežanom Šunić.
Konkursni radovi se predaju neposredno na arhivi Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog, Partizanski put br.1, do 18.03.2013.god, do 14 časova ili se šalju poštom zaključno sa datumom 18.03.2013. god. što se provjerava poštanskim pečatom na omotnici rada i dokazuje poštanskom potvrdom u posjedu autora – pošiljaoca.
Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja za vrijeme dok je Konkurs otvoren, putem kontakt telefona ili e-mail adrese.
Konkursni radovi pristigli nakon roka utvrđenog za predaju radova, neće se uzimati u razmatranje.
Konkursni Žiri donijeće odluku o rezultatima Konkursa do 08.04.2013. god.
Rezultati Konkursa biće objavljeni na site-u Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog www.agencijahnovi.co.me

Kriterijumi za ocjenjivanje radova su:
– arhitektonsko-oblikovno rješenje (0 – 30 bodova)
– uklopljenost urbanističkog rješenja u postojeće okruženje ( 0 – 30 bodova)
– ispunjenje projektno-prostornih i funkcionalnih zahtjeva (0 – 20 bodova
– racionalnost i ekonomičnost rješenja u cjelini ( 0 – 20 bodova)

Nagrade i otkupi
Investitor, “Carine” d.o.o. Podgorica, obezbijeđuje dvije nagrade u slijedećim iznosima:
I nagrada 7.000. – €
II nagrada 3.000. – €

Konkursni Žiri ima pravo da po sopstvenoj procjeni dodijeli dvije prve, ili druge nagrade, u kom se slučaju nagradni fond dijeli na dva jednaka dijela, ili da ne dodijeli predviđene nagrade ako smatra da konkursni radovi ne zadovoljavaju predviđene kriterijume.

Završne odredbe
Rezultate i obrazloženje odluke konkursnog Žirija objaviće Agencija za izgardnju i razvoj Herceg Novog na web site-u ove Agencije www.agencijahnovi.co.me

Kompletan tekst raspisa Konkursa, sa Projektnim zadatkom , geodetskim podlogama i sl. može se naći na web site-u: www.agencijahnovi.co.me

 

 

Izvor/autor: Hrvatska komora arhitekata, 15. veljače 2013.

Back To Top