skip to Main Content

1. Sjednica Zbora Područnog odbora Rijeka HKA-a

Poštovani članovi Područnog odbora Rijeka Hrvatske komore arhitekata,

poštovani kolege i kolegice budući članovi Komore i svi zainteresirani,

na temelju članka 30. stavka (1) Statuta Hrvatske komore arhitekata sazivam:
1. sjednicu Zbora Područnog odbora Rijeka HKA-a u mandatu 2015.-2019.,
koji će se održati u srijedu 17. veljače 2016. u 15,00 sati
u sjedištu Područnog odbora Rijeka, u Ulici Ivana Dežmana 2a, Rijeka.

Za sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red:
1. Otvaranje Zbora i utvrđivanje dnevnog reda;
2. Prikaz i primjena regulative koje je HKA-a donijela temeljem Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uređenja i gradnje i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i
prostornom uređenju (NN 78/2015)
Izlagateljica: Jasna Tucak, dipl.iur., glavna tajnica HKA-a
Planirano vrijeme izlaganja: 30 minuta
3. Provedba odredbi novih zakona u praksi arhitekata – poslovanje i uvjeti, konkretni primjeri i
prikazi slučaja;
Izlagateljica: Jasna Tucak, dipl.iur., glavna tajnica HKA-a
Planirano vrijeme izlaganja: 30 minuta
4. Rasprava – Pitanja i odgovori
Planirano vrijeme: 30 minuta
5. Podjela komorskih iskaznica (prema popisu u prilogu) te novih pečata članovima HKA u statusu
“ovlašteni krajobrazni arhitekt” i “ovlašteni arhitekt urbanist” (radi izmjene dizajna)
Planirano vrijeme: 30 minuta
6. Razno;
Cilj Zbora je upoznati članove HKA-a s odredbama novih zakona koji utječu na naše poslovanje – npr s:
_mogućnostima stručnog djelovanja kroz organizacijske oblike obavljanja djelatnosti;
_uvjetima za upis u imenike Hrvatske komore arhitekata;
_uvjetima poslovanja ovlaštenih arhitekata u Europskoj uniji;
_novim sustavom stalnog stručnog usavršavanja;
_te uvjetima za ostvarenje stečenih prava ovlaštenih arhitekata;

Uz pozdrav,
Nenad Kocijan, dipl.ing.arh. O.A.
Predsjednik Područnog odbora Rijeka HKA-a
U Rijeci, 9. veljače 2016. god.
Kontakt: e-mail: nenad.kocijan@ri.t-com.hr; t1. 051 316 230; t2. 099 3316 230

Prilog:

PO Rijeka iskaznice

Back To Top