09.07.2013.
Opći uvjeti & program

Opći uvjeti natječaja

OPĆI UVJETI

Zakonski okvir:

Arhitektonski natječaj provodi se u skladu sa Dijelom 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, u daljnjem tekstu Zakon o javnoj nabavi), te ostalim odredbama Zakona o javnoj nabavi koje se primjenjuju na postupak natječaja, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (Narodne novine broj 112/06) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa zakonom. Registarski broj natječaja kojeg izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata je 165-13-RI-UA.

Raspisivači natječaja su:

Lučka uprava Rijeka, Riva 1, Rijeka, kao Glavni Raspisivač, koju zastupa dr.sc.Vlado Mezak, ravnatelj i

Grad Rijeka, Korzo 16, Rijeka, broj telefona 051/209-333, kojeg zastupa gradonačelnik mr. sc. Vojko Obersnel

Organizator i provoditelj natječaja je:

Društvo arhitekata Rijeke (DAR), Ivana Dežmana 2a,  Rijeka, koje zastupa predsjednik Igor Rožić, d.i.a.

Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt sa natjecateljima:  Maja Čukelj, d.i.a., tajnica natječaja, tel: 091/ 672 5371, email:natjecaj@d-a-r.hr

Vrsta natječaja:

Javni, međunarodni, otvoreni, u jednom stupnju, anonimni, anketni.

Evidencijski broj javne nabave:VV-07/13 L.U.

Temeljem   članka   13.   Zakona o   javnoj nabavi (NN broj 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s  kojima Lučka uprava Rijeka i Grad Rijeka ne smiju sklapati ugovore o javnoj  nabavi (u  svojstvu   ponuditelja, člana  zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku davanja koncesije za područje Delte i Luke Baroš.

Procijenjena vrijednost nabave: temelji se na ukupnoj vrijednosti nabave, uključujući nagrade i isplate sudionicima, te iznosi 1.300.000,00 kn.

CPV:71000000-8

Svrha i cilj natječaja:

Dobivanje kvalitetnih urbanističko-arhitektonskih, oblikovnih, funkcionalnih i ekonomičnih, stručno izrađenih prijedloga rješenja za odabir najpovoljnijeg modela za transformaciju područja Delte i Luke Baroš u Rijeci iz izoliranog lučkog područja u integrirani prostor razvoja grada. Nagrađeni radovi predstavljat će stručne podloge koje će poslužiti za izradu dokumentacije prostornog uređenja.

Pravo sudjelovanja:

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke i pravne osobe, bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Stručnost je zadovoljena kad je najmanje jedan autor magistar struke ili diplomirani inženjer u području arhitekture i urbanizma ili nositelj druge jednakovrijedne titule. Individualni autor ili grupa autora mora uključivati najmanje jednog ovlaštenog arhitekta upisanog u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, konzultanti, članovi Tehničke komisije, sastavljač natječajnog zadatka, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici svojim radom ne mogu sudjelovati na ovom natječaju.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

Poziv na natječaj i rezultati natječaja objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, te u Službenom listu Europske unije.

Poziv na natječaj i rezultati natječaja bit će objavljeni i u dnevnom glasilu “Novi list”, na web stranici Lučke uprava Rijeka, www.portauthority.hr, www.mojadelta.com, na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr, te na web stranici Društva arhitekata Rijeka, www.d-a-r.hr.

NAGRADE

Ako do roka određenog u točki 2.2. ovih Općih uvjeta prispije najmanje deset (10) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti tri (3) jednakovrijedne prve nagrade u neto iznosu od 200.000,00 kn

Ako stigne manji broj radova u smislu točke 3.1. proporcionalno će se smanjiti broj i fond nagrada.

Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (7) članova:

 1. Elia Zenghelis, arhitekt, GRE, ovlašteni arhitekt_predstavnik provoditelja
 2. Srđan Škunca, Grad Rijeka, arhitekt, HR_predstavnik raspisivača
 3. Vedran Mimica, arhitekt, HR/USA_predstavnik raspisivača
 4. Pippo Ciorra, arhitekt, ITA, ovlašteni arhitekt_predstavnik provoditelja
 5. Vasa Perović, arhitekt, SLO, ovlašteni arhitekt_predstavnik provoditelja
 6. dr.sc.Vlado Mezak, Lučka uprava Rijeka, ravnatelj_predstavnik raspisivača
 7. Maroje Mrduljaš, arhitekt, HR_predstavnik provoditelja

Zamjenici:

 1. Miroslav Gudelj, arhitekt HR,  ovlašteni arhitekt_predstavnik raspisivača
 2. Siniša Glušica, arhitekt HR, ovlašteni arhitekt_predstavnik provoditelja

Konzultanti:

 1. Ivana Šoljan, savjetnica za development_predstavnica provoditelja
 2. Rene Lustig, d.i.g., savjetnik za hidrodinamiku_predstavnik raspisivača

Tehnička komisija

 1. Jana Rozman, arhitektica_ predstavnica raspisivača
 2. Oliver Čikeš, arhitekt_ predstavnik provoditelja
 3. Bojan Linardić, arhitekt_predstavnik provoditelja

Tajnica natječaja

Maja Čukelj, arhitektica_predstavnica provoditelja

SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

Natjecatelj prema priloženom Programu i Uvjetima natječaja izrađuje idejno urbanističko -arhitektonsko rješenje koje sadrži priloge i to:

I  TEKSTUALNI DIO

1. Opis rada – do 9000 znakova
2.  Umanjene prikaze grafičkog dijela rada (A3),
3.  Ispunjena Tablica u prilogu natječajnog programa s iskazom postignutih površina

Tekstualni dio treba sadržavati umanjene sve grafičke priloge natječajnog rada. U tekstualni dio treba priložiti i iskaz površina na tablici koja se nalazi u natječajnom materijalu. Tekstualno obrazloženje može sadržavati umanjene grafičke priloge, skice, i druge grafičke priloge.  Uz tekstualni dio treba priložiti popis svih priloga natječajnog rada.

II  GRAFIČKI DIO

1.  Situacija – na geodetskoj podlozi MJ 1:1000
2.  Karakteristični presjeci i pogledi zone zahvata, obavezno jedan poprečni i uzdužni presjek  MJ 1:1000
3. Idejna rješenja građevina, tipologije s karakterističnim tlocrtima, presjecima i pročeljima MJ 1:500
4. Prostorni prikazi – iz dvije zadane pozicije (fotografije u prilogu), ostali prostorni prikazi po izboru natjecatelja
5.  Rješenja karatkerističnih javnih prostora (trg, obala i sl.) MJ 1:200/500
6.  Sheme, diagrami, analize po izboru natjecatelja

6.2. Grafički dio predaje se na najviše tri (3) lista formata A0 1189/841mm, kaširano, a tekstualni dio rada (A3), uvezan spiralnim uvezom, u sedam primjeraka.

6.3. Svi prilozi (tekstualni dio) predaju se na engleskom jeziku ili dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku. Grafički dio se predaje na engleskom jeziku.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA

Kriteriji  po kojem će Ocjenjivački sud  ocjenjivati natječajne radove:

Formalni kriteriji – usklađenost rada s uvjetima natječaja i sadržajem programa

Isključit će se radovi:

a) predani poslije roka navedenog u točci II.,

b) koji ne sadrže priloge navedene u točci VI.,

c) čija oprema natječajnog rada nije u skladu s točkom VIII.

Kriteriji za ocjenjivanje:

–  prostorna i oblikovna kvaliteta

–  ekonomska vrijednost i izvodivost

–  mogućnost etapne realizacije

–  uvjerljivost prometnog rješenja

–  energetska učinkovitost, ušteda energije i utjecaj na okolinu

Temeljem članka 82, stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, kriteriji su poredani od najvažnijeg, prema najmanje važnom, a relativni značaj nije pridodan jer je riječ o kriterijima koji su međuzavisni i koje nije primjereno numerički vrednovati.

OPREMA NATJEČAJNOG RADA

Natjecatelj sve dijelove svojeg natječajnog rada mora označiti istom oznakom. Oznaka se mora sastojati od šest različitih arapskih brojeva i nalaziti se na svakom listu/panou, omotnici i samo na prvoj stranici tekstualnih priloga u desnom gornjem uglu. Ne smije biti viša od 0,5 cm, ni duža od 2 cm.

Svi grafički i tekstualni prilozi predaju se u slijedećem formatu i na CDROM mediju, zatvorenom u tvrdi omot.

Grafički listovi (svi listovi u sva tri formata)

 1. PDF izvornog formata listova (70/100cm)
 2. JPG ili TIFF 800×1142 piksela
 3. JPG ili TIFF 70×100 piksela

Tekstualni dio u Word DOC ili DOCX formatu

Rad se predaje kao anonimni, u zapečaćenom omotu. Uz natječajni rad natjecatelj je dužan predati tri (3) zapečaćene, neprozirne omotnice označene naslovima “AUTOR”, “ADRESA ZA OBAVIJESTI” i “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE”,  sadrže slijedeće podatke opisane detaljno u službenim pdf podlogama koje možete preuzeti po PREUZIMANJA

 

 
Copyright © DAR
Foto by Damir Krizmanić
Društvo arhitekata Rijekaa
Ivana Dežmana 2a,
Rijeka, 51000, Hrvatska
Tel/Fax: (051) 585 829
Gsm: (099) 665 55 67 (izvršna tajnica)
OIB: 02738753386 , MB: 03347761
e-Mail: info@d-a-r.hr